ทาน พวกพาลชนเมื่อให้ ก็ให้ได้ยาก

วันที่ 07 กค. พ.ศ.2559

พุทธพจน์เตือนใจ

 

พุทธพจน์เตือนใจ


 
      "ทาน พวกพาลชนเมื่อให้ ก็ให้ได้ยาก กุศลธรรม พวกพาลชนเมื่อทำ ก็ทำได้ยาก พวกอสัตบุรุษย่อมไม่ทำตามสัตบุรุษ ธรรมของสัตบุรุษ พวกอสัตบุรุษดำเนินตามได้ยากแสนยาก  เพราะฉะนั้น การไปจากโลกนี้ของพวกสัตบุรุษ และพวกอสัตบุรุษจึงต่างกัน พวกอสัตบุรุษย่อมไปสู่นรก พวกสัตบุรุษย่อมเป็นผู้ดำเนินไปสู่สวรรค์” มัจฉริสูตร

     คติในสัมปรายภพของสัตบุรุษและอสัตบุรุษ หรือภาษาที่เข้าใจกันง่ายๆ คือระหว่างคนดีกับคนชั่ว หรือคนพาลกับบัณฑิตนั้นแตกต่างกันมาก และไกลกันยิ่งกว่าฝั่งของมหาสมุทรฝั่งนี้กับฝั่งตรงกันข้าม หรือไกลกันยิ่งกว่าแผ่นดินกับท้องฟ้า เพราะอยู่คนละด้าน คือ ถ้าทำบุญไว้มากๆ  เมื่อละสังขารแล้ว ย่อมไปเสวยสุขอยู่ในโลกสวรรค์ ซึ่งอยู่สูงจากโลกมนุษย์นี้ขึ้นไปไกลมาก ส่วนผู้ที่ประกอบอกุศลกรรมไว้มาก ครั้นละโลกไป ย่อมต้องลงสู่อบายภูมิไปเสวยทุกข์ในนรกขุมต่างๆ ซึ่งอยู่ลึกมาก อันเป็นไปตามกำลังวิบากกรรมที่ได้ทำไว้ครั้งที่ยังเป็นมนุษย์ ความแตกต่างในสัมปรายภพของผู้ทำบุญและบาปจึงไกลกันเช่นนี้ 

       แม้มนุษย์ส่วนใหญ่จะเข้าใจเรื่องนรกสวรรค์บ้าง แต่ยังไม่แจ่มแจ้งเพราะมองไม่เห็น จึงยังมีความความประมาทในชีวิต และเพราะไม่พบกัลยาณมิตร บางครั้งจึงหลงผิดไปเบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีใด จะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ผลที่ออกมาย่อมต้องได้รับผลกรรมแสนทุกข์ทรมานอย่างที่ไม่สามารถหลีกหนีไปได้ เพียงแต่ช้าหรือเร็วเท่านั้น ฉะนั้น

 

     "จากส่วนหนึ่ง ของรายการธรรมะเพื่อประชาชน โดย พระเทพญาณมหามุนี"

 

 Total Execution Time: 0.0020621180534363 Mins