คฤหัสถ์

วันที่ 24 มค. พ.ศ.2547

 

.....คฤหัสถ์ แปลว่า ผู้ครองเรือน ผู้มีบ้านผู้ออกเรือน

 

.....คฤหัสถ์ หมายถึงชาวบ้านทั่วไปที่มีเหล่าเรือน ยังต้องประกอบอาชีพทำมาหากินตามปกติยังมีบ่วงห่วงใยคือเหย้าเรือน ทรัพย์สมบัติ บุตร ภรรยา สามี

.....ฆราวาส แปลว่า การอยู่ครองเรือน การเป็นอยู่แบบชาวบ้าน

.....ฆราวาส ในความหมายทั่วไปหมายถึงผู้ครองเรือนหรือชาวบ้าน ซึ่งเป็นความหมายเดียวกับคำว่าคฤหัสถ์ เช่นคำว่า ฆราวาสธรรม หมายถึงธรรมของผู้อยู่ครองเรือน 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0057971517244975 Mins