จริยาวัตร

วันที่ 17 มีค. พ.ศ.2547

 

.....จริยาวัตร แปลว่า หน้าที่ที่พึงประพฤติความประพฤติและกิจที่พึงกระทำ

 

         .....จริยาวัตร หมายถึงความประพฤติ กิริยามารยาท ท่วงทีวาจาที่งดงาม การวางตัวที่เหมาะสม น่าเลื่อมใสศรัทธา กล่าวคือ ความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจรณะนั่นเอง

.....จริยาวัตร ปกติใช้ในการยกย่องชมเชยพระสงฆ์ แสดงถึงความเป็นผู้น่าศรัทธาเลื่อมใสเช่นกล่าวว่า

.....“ พระคุณเจ้ารูปนั้นมีจริยาวัตรงดงาม ได้ทำบุญกับท่านแล้วปลื้มใจไม่หาย”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.010506467024485 Mins