มองไปถึงที่สุดแห่งธรรม

วันที่ 23 กย. พ.ศ.2559

มองไปถึงที่สุดแห่งธรรม,พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร),บทความประจำวัน

 

มองไปถึงที่สุดแห่งธรรม

ก้มกราบมนัสน้อม     วรจอมวิช์ชาจารย์
นบองค์พระทรงญาณ    ชินะบุตรชิโนดม
เอกสงฆ์พระนาม "จัน ทสโร" วิสุทธิ์สม

ทวยเทพมนุษย์พรหม    อภิวันทนาการ
ท่านหวังวิมุตติ์พ้น      ชนะกลพญามาร
มุ่งสุดนฤพาน            อธิญาณพระนำชัย
พลีชีพถวายศาสน์      มุนินาถ ณ เพ็ญใส

หยุดนิ่งสนิทใน          หฤทัย ณ กลางกาย
ดวงธรรมสว่างล้ำ      พหุธรรมกายพราย
เห็นสุดตลอดสาย      วรกายวิเศษศานต์
วิชชาพระชาญเชี่ยว   มนะเดี่ยวผจญมาร

ปราบสิ้นกิเลสราน     อภิบาลมหาชน
รู้แจ้งกระจ่างจินต์      พระถวิลจะรวมพล
หยุดนิ่งลุมรรคผล      อนุสนธิ์พระต้นธรรม์
ยอมตายมิยอมแพ้     มนะแน่มิแปรผัน

กรำศึกทุกคืนวัน       สละพลันอุทิศพลี
ใจท่านมิหวั่นไหว      จะขยายพระศาสน์ศรี
สร้างพระและคนดี     คุณะมีตลอดชนม์
ด้วยเดชะสรรเสริญ   สุเจริญพิพัฒน์ผล

ขอพร "พระมงคล     เทพมุนี" พิชิตมาร
อวยชัยมลายโศก     นิรโรคลุภัยพาล
สบสุขเกษมศานต์     ธนจักรพรรดิมี
รู้แจ้งพระธรรมา       ลุวิชชาพระชินสีห์
เปี่ยมบุญญบารมี      สุขะสันต์นิรันดร์กาล

วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 
วันอัศจรรย์ของโลก 99 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0023966670036316 Mins