เอตทัคคะ..พระภิกษุผู้เลิศ

วันที่ 17 เมย. พ.ศ.2548

.....เอตทัคคะ เป็นตำแหน่งทางพุทธศาสนาที่พระบรมศาสดาประทานแต่งตั้งให้ ผู้มีความรู้ความสามารถเด่นกว่าท่านอื่นๆ ในด้านนั้น และแต่ละตำแหน่ง มีเพียงรูปเดียว ท่านเดียวเท่านั้น เอตทัคคะในพระพุทธศาสนา :: หมวด ภิกษุ ( ๔๑ ท่าน) :: หมวด ภิกษณี ( ทั้งหมด ๑๓ ท่าน) :: หมวด อุบาสก ( ทั้งหมด ๑๐ ท่าน) :: หมวด อุบาสิกา ( ทั้งหมด ๑๐ ท่าน)

เหตุผลที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องพุทธบริษัททั้ง 4 ไว้ในตำแหน่ง คือ

๑ . ได้รับการยกย่องตามเรื่องที่เกิดขึ้น ( อัตถุปปัตติโต ) ได้แสดงความสามารถให้ปรากฏ โดยสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

๒ . ได้รับการยกย่องตามที่ได้สะสมบุญมาในอดีตชาติ ( อาคมันโต ) พร้อมทั้งตั้งจิตปรารถนา เพื่อบรรลุตำแหน่งนั้นด้วย

๓ . ได้รับการยกย่อง ตามความเชี่ยวชาญ ( จิณณวสิโต ) เฉพาะเรื่องเป็นพิเศษ

๔ . ได้รับการยกย่องตามความสามารถเหนือผู้อื่น ( คุณาติเรกโต ) ที่มีความสามารถอย่างเดียวกัน

 • พระอัญญาโกณฑัญญะ เอตทัคคะในทางรัตตัญญู
  ร่วมทำนายพระลักษณะ / เป็นปัญจวคีย์ออกบวชติดตามพระสิทธัตถะ / พระสงฆ์รูปแรกในพุทธศาสนา / ได้รับยกย่องทางรัตตัญญู
 • พระอุรุเวลกัสสปเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีบริวารมาก
  บวชเป็นฤาษีชฎิล / ละลัทธิเดิม / ได้รับยกย่องในทางผู้มีบริวารมาก
 • พระสารีบุตรเถระ ( อัครสาวกฝ่ายขวา) เอตทัคคะในทางผู้มีปัญญา
  เบื่อโลกจึงออกบวช / ได้รับยกย่องในทางผู้มีปัญญา / เทศน์โปรดโยมแม่แล้วนิพพาน
 • พระมหาโมคคัลลานเถระ ( อัครสาวกฝ่ายซ้าย) เอตทัคคะในทางผู้มีฤทธิ์
  พระบรมศาสดา ทรงแสดงอุบายแก้ง่วงแก่พระโมคคัลลานะ / ได้รับยกย่องในทางอิทธิฤทธิ์ / ถูกโจรทุบ เพราะบุพกรรมของท่าน / กราบทูลลานิพพาน
 • พระปุณณมันตานีบุตรเถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นพระธรรมกถึก
  ปฏิบัติอย่างไรสอนอย่างนั้น / สนทนาธรรมกับพระสารีบุตร
 • พระกาฬุทายีเถระ เอตทัคคะในทางผู้นำตระกูลให้เลื่อมใส
  แจ้งข่าวพระบรมศาสดาเสด็จ
 • พระนันทเถระ เอตทัคคะในทางผู้สำรวมอินทรีย์
  จำใจบวช / เปรียบอดีตเจ้าสาวเหมือนลิงแก่ / ได้รับยกย่องเป็นผู้สำรวมอินทรีย์
 • พระราหุลเถระ เอตทัคคะในทางผู้ใคร่ในการศึกษา
  ทูลขอทรัพย์สมบัติ / ได้รับยกย่องเป็นผู้ใคร่การศึกษา / ต้นบัญญัติห้ามภิกษุนอนร่วมกับอนุปสัมบัน
 • พระอุบาลีเถระ เอตทัคคะในทางผู้ทรงพระวินัย
  ขอบวชตามเจ้าศากยะ / ตัดสินคดีภิกษุณีท้อง / ปฐมสังคายนาวิสัชนาพระวินัย
 • พระภัททิยเถระ เอตทัคคะในทางผู้เกิดในตระกูลสูง
  บวชเพราะเพื่อนชวน / เปล่งอุทานว่า สุขหนอ ๆ
 • พระอนุรุทธเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีทิพยจักษุญาณ

ไม่รู้จักคำว่า “ ไม่มี” / เรียนเรื่องการทำนา / ตายดีกว่าถ้าไม่ได้บวช / ให้อุบาลี
กัลบกบวชก่อน / ได้รับยกย่องผู้มีทิพยจักษุญาน / ปฐมเหตุประเพณีทอดผ้าบังสุกุล- ผ้าป่า / พระพุทธองค์ช่วยเย็บจีวร

 • พระอานนท์เถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นพหูสูตร ผู้มีสติ ผู้มีคติ ผู้มีความเพียร และเป็นพุทธอุปัฏฐาก
  ได้รับเลือกเป็นพุทธอุปัฏฐาก / ทูลขอพร ๘ ประการ / นิพพานกลางอากาศ
 • พระโมฆราชเถระ เอตทัคคะในทางผู้ยินดีในจีวรเศร้าหมอง
  ทดสอบการตรัสรู้ / กราบทูลถามปัญหาเป็นคนที่ ๑๕
 • พระปิณโฎลภารทวาชเถระ เอตทัคคะในทางผู้บันลือสีหนาท
  โทษของการไม่รู้ประมาณในอาหาร / พระปิณโฑลภารทวาชะเหาะขึ้นไปเอาบาตร / ได้รับยกย่องในทางผู้บันลือสีหนาท
 • พระมหากัจจายนเถระ เอตทัคคะในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดาร
  กราบทูลขอแก้ไขพุทธบัญญัติ / พระเถระแปลงร่าง
 • พระสีวลีเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีลาภมาก
  พระพุทธองค์และหมู่ภิกษุอาศัยบุญพระสีวลี / ได้รับยกย่องในทางผู้มีลาภมาก
 • พระโสณกุฏิกัณณเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีวาจาไพเราะ
  อยู่ชนบทบวชพระยาก / เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค / ถวายพระธรรมเทศนา / ได้รับยกย่องในทางผู้
  มีวาจาไพเราะ
 • พระมหากัสสปเถระ เอตทัคคะในทางผู้ทรงธุดงค์
  ปิปผลิมาณพถูกแปลงสาร / สภาพชีวิตครองคู่ / ได้รับยกย่องในทางผู้ทรงธุดงค์ / ขับไล่นางเทพธิดา / เป็นประธานปฐมสังคายนา
 • พระราธเถระ เอตทัคคะในทางผู้ว่าง่าย
  ทรงอนุญาตการอุปสมบทด้วยวิธีญัตติจตุตถกรรม / ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย
 • พระลกุณฏกภัททิยเถระ เอตทัคคะในทางผู้พูดเสียงไพเราะ
  คนแคระก็บวชได้ / ถูกล้อเลียนว่าเป็นสามเณร / ได้รับยกย่องว่าพูดเสียงไพเราะ
 • พระทัพพมัลลบุตรเถระ เอตทัคคะในทางผู้จัดเสนาสนะ
  ประสูติบนเชิงตะกอน / โกนผมเสร็จก็บรรลุอรหันต์ / ได้รับยกย่องทางจัดเสนาสนะ
 • พระพากุลเถระ เอตทัคคะในทางผู้ไม่มีโรคาพยาธิ
  คลอดจากท้องคนเข้าไปอยู่ในท้องปลา / ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ไม่มีโรคาพาธ
 • พระวักกลิเถระ เอตทัคคะในทางศรัทธาวิมุตติ
  บวชเพราะอยากชมพระรูปโฉม / ถูกขับไล่ไปโดดเขาตาย
 • พระมหากัปปินเถระ เอตทัคคะในทางผู้ให้โอวาทภิกษุ
  ทรงทราบข่าวพระรัตนตรัยเกิดขึ้นในโลก / พระมหากัปปินะเปล่งอุทานว่า “ สุขหนอ ๆ”
 • พระอุปเสนเถระ เอตทัคคะในทางผู้นำซึ่งความเลื่อมใส
  แค่ ๑ พรรษาตั้งตนเป็นอุปัชฌาย์ / เป็นต้นบัญญัติเรื่องตั้งอุปัชฌาย์ / ความปรารถนาบรรลุผล
 • พระเรวตขทิรวนิยเถระ เอตทัคคะในทางผู้อยู่ป่า
  ๗ ขวบได้แต่งงาน / หนีเมียบวช / พระพุทธองค์เสด็จเยี่ยม / พระหลวงตานินทาพระเถระ
 • พระสุภูมิเถระ เอตทัคคะในทางอรณวิหารและทักขิเณยยบุคคล
  ออกบวชคราวฉลองพระเชตวัน / พักกลางแจ้งฝนจึงแห้งแล้ง
 • พระพาหิยเถระ เอตทัคคะในทางขิปปาภิญญา
  เรือแตกแต่รอดตาย / อรหันต์เปลือย / เดินทางทั้งวันทั้งคืน / ตรัสรู้เร็วพลัน
 • พระวังคีสเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีปฏิภาณ
  รับจ้างดีดกะโหลก / บวชเพื่อเรียนมนต์
 • พระโสณโกฬิวิสเถระ เอตทัคคะในทางผู้ปรารภความเพียร
  มีขนอ่อนนุ่มขึ้นที่ฝ่าเท้า / ทรงแนะนำให้ทำความเพียรเหมือนพิณ ๓ สาย / มูลเหตุทรงอนุญาตให้
  ภิกษุสวมรองเท้าได้
 • พระโสภิตเถระ เอตทัคคะในทางระลึกปุพเพนิวาสานุสติญาณ
  ได้รับยกย่องในทางระลึกบุพเพนิวาสานุสติ
 • พระนัทกเถระ เอตทัคคะในทางผู้ให้โอวาสภิกษุณี
  หลีกเลี่ยงแสดงธรรมแก่ภิกษุณี
 • พรกังขาเรวตเถระ เอตทัคคะในทางผู้เพ่งด้วยฌาณ
  แอบนั่งฟังธรรมท้ายสุด / เหตุที่ได้นามว่ากังขาเรวตะ
 • พระมหาปันถกเถระ เอตทัคคะในทางผู้เจริญวิปัสสนา
  ธิดาเศรษฐีหนีตามชายหนุ่ม / มาอยู่กับตายายจึงได้บวช / ได้รับยกย่องในทางผู้เจริญวิปัสสนา
 • พระจูฬปันถกเถระ เอตทัคคะในทางผู้ชำนาญในมโนมยิทธิ
  เพราะปัญญาทึบพี่ชายไล่สึก / ประกาศความเป็นอรหันต์ / บุพกรรมของพระจูฬปันถก
 • พระกุณฑธานเถระ เอตทัคคะในทางผู้จับสลากเป็นที่หนึ่ง
  มีหญิงสาวตามทุกย่างก้าว / กรรมเก่าของท่าน / พระเจ้าปเสนทิโกศลพิสูจน์ความจริง /
  สุขภาพกายดีจิตก็ดีด้วย
 • พระรัฐบาลเถระ เอตทัคคะในทางผู้บวชด้วยศรัทธา
  บวชด้วยศรัทธาแรงกล้า / บิดามารดาอ้อนวอนให้สึก
 • พระกุมารกัสสปเถระ เอตทัคคะในทางผู้แสดงธรรมอันวิจิตร
  พระเจ้าปเสนทิโกศลขอลูกภิกษุณีไปเลี้ยง / พระเถระต่อว่ามารดา / ได้รับยกย่องว่าแสดงธรรมอย่างวิจิตร
 • พระมหาโกฏฐิตเถระ เอตทัคคะในทางผู้แตกฉานในปฏิสัมภิทา ๔
  ทิ้งพราหมณ์ถือพุทธ / เป็นผู้แตกฉานเพราะชอบถามปัญหา
 • พระสาคตเถระ เอตทัคคะในทางผู้ชำนาญเตโชสมาบัติ
  แสดงฤทธิ์ช่วยชาวบ้าน / พระเถระเมาเหล้า ( ต้นบัญญัติห้ามดื่มสุรา)
 • พระปิลินทวัจฉเถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นที่รักใคร่ของเทพยดา
  เบื่อโลกจึงออกบวช / มีปกติเรียกคนอื่นว่า “ คนถ่อย” / ถูกเพื่อนภิกษุทูลฟ้องพระพุทธเจ้า

.

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010226488113403 Mins