Supervisor สอบตอบปัญหาธรรมะ

วันที่ 27 พย. พ.ศ.2549

      วัดพระธรรมกายจัดอบรมและสอบ Final Course ให้กับ เยาวชน นิสิต นักศึกษา ที่อาสา ทำหน้าที่ผู้ประสานงานการจัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าเป็นประดุจ ธรรมฑูตที่จะนำธรรมะไปสู่ใจเยาวชนไทยทั่วประเทศ เรียกว่า Supervisor ในโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ซึ่งครบรอบ 25 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 2,854 คน จาก 75 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2549 ณ มหารัตนวิหารคต วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

ในวันแรก เวลา 9.00 น. นายสันติ รุ่งสุขพลากร ประธานชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ กล่าวรายงานในพิธีเปิดการอบรมอย่างเป็นทางการ โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหา ดร. สมชาย ฐานวุฑฺโฒ เป็นประธานในพิธี หลังจากเสร็จพิธีเปิดในภาคเช้าแล้ว ในภาคบ่าย supervisor เข้าอบรมการทำหน้าที่ ในการจัดสอบต่อไป

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน เป็นวันที่ 2 ของการอบรม โดยหลังจากที่น้อง ๆ ได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำหน้าที่แล้ว จึงเข้ารับการทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนการลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่จริง ในการเข้าร่วมการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าระดับอุดมศึกษาในครั้งนี้ด้วย

การจัดสอบเริ่มขึ้น เวลา 13.30 น. โดย นายวิชิต แซ่ล้อ หัวหน้าศูนย์ประสานงานโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า กล่าวรายงาน นายสันติ รุ่งสุขพลากร ประธานชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ กล่าวเปิดงาน และเริ่มสอบ โดยข้อสอบแบ่งข้อสอบปรนัย 100 ข้อและข้อสอบอัตนัย 2 ข้อ ข้อสอบปรนัย แบ่งเป็นสอบเกี่ยวกับความรู้ในการทำหน้าที่ 40 ข้อและข้อสอบเกี่ยวกับความรู้ในหมวดธรรมมงคลชีวิต 60 ข้อ ใช้เวลาในการสอบทั้งหมด 120 นาที

จุดเริ่มต้นของทางก้าวหน้านั้นเริ่มจาก ภายหลังจากการอบรมธรรมทายาท รุ่นที่ 1 ในปี พ.ศ.2515 ได้เกิดการรวมตัวกันของเหล่าธรรมทายาทจัดตั้งชมรมพุทธศาสตร์ในสถาบันการ ศึกษาของตนและทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนต่างสถาบัน

ใน ปี พ.ศ. 2525 คณะกรรมการชมรมพุทธศาสตร์ 6 สถาบัน ประกอบด้วยชมรมพุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มศว.ประสานมิตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพได้ร่วมกันจัดนิทรรศการทาง ก้าวหน้าขึ้น ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาฯ เพื่อเผยแผ่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในหัวข้อมงคลสูตร 38 ประการ โดยจัดกิจกรรม เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครูบาอาจารย์ ประชาชนที่สนใจมาศึกษาธรรมะ ชมนิทรรศการมงคลชีวิต และการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครูอาจารย์ส่งนักเรียนเข้าร่วมสอบ จำนวนถึง 382 คน และมีผู้ชมนิทรรศการกว่า 8,000 คน เกิดเป็นปรากฎการณ์ใหม่ทำให้เกิดการตื่นตัวทางศีลธรรม

sp491127_2.jpg

      มีวิวัฒนาการจากร้อยเพิ่มเป็นจำนวนพันคนที่เข้าสอบ จากสถานที่สอบเพียงแห่งเดียว ขยายสนามสอบออกไปในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 6 เป็นปีแรกที่เริ่มมีผู้ประสานงานการจัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า (Supervisor) เพื่อรองรับการขยายตัวของสนามสอบในต่างจังหวัด

ปี 2544ทางก้าวหน้าได้เป็นหนึ่งในโครงการวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพ(CULTUREOF PEACE PROJECT) ขององค์การยูเนสโก(UNESCO) ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้มอบหมายให้องค์การยูเนสโกไปดำเนินการในเรื่องนี้ และได้รับการสนับสนุนโล่เกียรติยศจากบุคคลและองค์กรนานาชาติ

ทางก้าวหน้าสู่สากล ปัจจุบันจำนวน 4 ล้านกว่าคนแล้วของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าสอบ โดยขยายสนามสอบครอบคลุมทุกพื้นที่ พัฒนาระบบการจัดสอบในรอบชิงชนะเลิศ จัดสอบ ณ ศูนย์สอบประจำอำเภอทั่วประเทศ

 

บุญรักษา

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012298822402954 Mins