ผู้ถึงฝั่ง

วันที่ 21 กพ. พ.ศ.2547

 

 

 

เมื่อใด พราหณ์เป็นผู้ถึงฝั่งในธรรม ๒ อย่าง
เมื่อนั้นกิเลส เครื่องตรึงทั้งปวงของพราหมณ์ผู้รู้นั้น
ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้

 

 

ขุ. ธ. ๒๕/๖๗