กำเนิดคุณยาย

วันที่ 05 พค. พ.ศ.2560

กำเนิดคุณยาย

 

 

           คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกา จันทร์ขนนกยูง เกิดเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2452 ครอบครัวของท่านเป็นชาวนาแห่งอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม เป็นลูกคนที่ 5 ของพ่อพลอย และแม่พัน จากจํานวนทั้งหมด 9 คน การมาเกิดของท่าน ทําให้โลกสว่างไสวมากขึ้นกว่าเดิม

           นับตั้งแต่เด็ก ท่านดํารงชีวิตอยู่ด้วย ความไม่ประมาท มีความขยันขันแข็ง มีระบบ มีระเบียบ มีวินัยต่อตนเอง สอนตัวเองได้ เป็นครูตั้งแต่ยังเยาว์วัยโดยสอนนักเรียนคนแรก คือตัวของท่านเอง

            แม้ท่านจะถือกําเนิดเป็นเกษตรกร แต่ก็อยู่ในระดับที่มีฐานะเพราะท่านขยันขันแข็งมาก ทุกๆ วัน ท่านจะขี่คาราบาวออก ไปทํางานในท้องไร่ท้องนาเพื่อปลูกข้าวให้ เพื่อนมนุษย์ได้รับประทาน เป็นพลังงาน สําหรับสร้างความดีนอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ที่มีศีล 5 เป็นปกติตั้งแต่เยาว์วัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ ยากมากสําหรับวิถีชีวิตของเกษตรกรที่จะต้อง ดิ้นรนเอาชีวิตให้อยู่รอดได้ท่านรักษาศีล 5 โดยไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดปด และไม่ดื่มน้ําเมา มีความกตัญญูกตเวทีและขยันหมั่นเพียรในการทํานาทําไร่

           ทุกๆ วัน ท่านตื่นแต่เช้าไปทํานา ด้วยความขยันขันแข็ง พอตกเย็น ในขณะที่คนอื่นๆ ในละแวกนั้นกลับบ้านแล้ว ท่านยังทํางานอยู่กลางท้องทุ่ง หากใช้ภาษาของท่านจะเรียกว่า “ไปถกหญ้า” เพราะสําหรับท่านนั้น นาข้าวต้องมีเพียงข้าวล้วนๆ ท่านไม่อนุญาต ให้มีพืชชนิดอื่นขึ้นมาได้ฉะนั้นต้นข้าวในนา ของท่านจึงเติบโตได้ดีไม่มีวัชพืชมาแย่งอาหาร

            ส่วนข้าวในนาของคนอื่นมักจะตั้งตรงเพราะ ไม่ค่อยมีรวงข้าว เนื่องจากเขาอนุญาตให้วัชพืชอื่นขึ้นมาได้ อีกทั้งยังมีปลา ปู หนูนา สัตว์และแมลงต่างๆ มารบกวน แต่ข้าวในนาของคุณยายจะเป็นข้าวเต็มรวงที่น้อมลงไปนี้แสดงให้เห็นว่าท่านขยันมาก เวลาออกไปทํางานก็ไปก่อนดวงตะวันขึ้น กลับถึงบ้านก็ มืดค่ําหลังดวงตะวันตกดิน ท่านทําอย่างนี้จนเป็นกิจวัตร นับเป็นคุณธรรมอันน่าสรรเสริญ และเป็นอัธยาศัยที่ยากจะหาใครมาเปรียบเทียบได้

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010205507278442 Mins