โลกบาล

วันที่ 08 กพ. พ.ศ.2547

 

.....โลกบาล แปลว่า ผู้รักษาโลกทั้งสี่ทิศ

 

 


.....โลกบาล หมายถึง หัวหน้าเทวดาบนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราช ซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นแรกในสวรรค์ ๖ ชั้น มีหน้าที่ดูแลรักษาโลกในทิศทั้ง ๔ เรียกว่า ท้าวโลกบาล หรือ ท้าวจตุโลกบาล หรือ ท้าวจาตุมหาราช ได้แก่

๑. ท้าวธตรฐ จอมภูตหรือจอมคนธรรพ์ รักษาโลกด้านทิศตะวันออก

๒. ท้าววิรุฬหก จอมเทวดาหรือจอมกุมภัณฑ์ รักษาโลกด้านทิศใต้

๓. ท้าววิรูปักษ์ จอมนาคหรือพญางูรักษาโลกด้านทิศตะวันตก

๔. ท้าวกุเวร จอมยักษ์ รักษาโลกด้านทิศเหนือ

 

 Total Execution Time: 0.0023984670639038 Mins