ภาวะปกติของร่างกายหมายถึงอะไร

วันที่ 15 พค. พ.ศ.2560

รู้ทันโรคจากภาวะปกติของร่างกาย
ภาวะปกติของร่างกายหมายถึงอะไร "


GB 410 การรักษาสุขภาพตามพุทธวิธี , ความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนา , DOU , ดุลยภาพบำบัดในสมัยพุทธกาล , ภาวะปกติของร่างกายหมายถึงอะไร , ภาวะปกติของร่างกาย

       ภาวะปกติของร่างกาย หมายถึง ภาวะที่ร่างกายไม่เจ็บป่วย ระบบต่างๆ ของร่างกายทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ตามธรรมชาติ

           ตามธรรมชาตินั้น อวัยวะทุกส่วนของร่างกาย เจริญเติบโต และพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ กับระบบและกลไกการทำงานที่ถูกกำหนดขึ้น เพื่อให้สามารถดูแลตนเองให้มีชีวิตรอดอยู่อย่างเป็นปกติสุข ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บไปจนตลอดอายุขัย

1. ความเจ็บป่วยคืออะไร
       ความเจ็บป่วย คือ ภาวะที่ระบบและกลไกการทำงานต่างๆ ภายในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนของร่างกาย ไม่สามารถดำเนินไปตามปกติได้ อย่างไรก็ตาม เหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วยนั้น อาจมาจากทั้งปัจจัยภายนอกร่างกาย และปัจจัยภายในร่างกาย

          เหตุปัจจัยภายนอกร่างกาย ได้แก่ เชื้อโรคต่างๆ อาหารการกิน (ตั้งแต่กินอาหารมากเกินไป กินอาหารไม่เพียงพอ กินอาหารไม่มีประโยชน์)สารเคมีสารมีพิษต่างๆ รวมทั้งร่างกายถูกกระทบกระแทก (รถชน หกล้ม ฯลฯ) ตลอดจนสิ่งแวดล้อมไม่ดี อากาศไม่บริสุทธิ์ เป็นต้น เหตุปัจจัยภายนอกเหล่านี้ล้วนส่งผลให้ร่างกายเกิดการเจ็บป่วยขึ้นได้ เพราะทำให้เซลล์และเนื้อเยื่อผิดปกติ จนทำให้ระบบหรือกลไกการทำงานภายในร่างกายบกพร่องผิดปกติไป

       เหตุปัจจัยภายในร่างกาย การที่จะเข้าใจเหตุปัจจัยภายในได้ชัดเจนนั้น จำเป็นต้องทราบความจริงว่า ธรรมชาติได้สร้างร่างกายให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกได้ระดับหนึ่งทีเดียว เช่น เรื่องอาหาร คนเราสามารถอดอาหารได้เป็นสัปดาห์ก็ไม่ตาย หรือคนเผ่าเอสกิโมแทบจะไม่เคยกินผักเลย กินแต่เนื้อ กินแต่ปลา เขาก็มีชีวิตอยู่ได้ เป็นต้น นั่นแสดงว่าระบบและกลไกภายในร่างกายที่อยู่ในภาวะปกติ ย่อมมีความสามารถและความพยายามในการปรับตัว พัฒนาตัวเอง ต่อสู้กับเหตุปัจจัยภายนอก เพื่อให้มีชีวิตอยู่รอด เมื่อเข้าใจความจริงดังนี้แล้ว ก็จะเข้าใจได้ว่า ระบบและกลไกภายในร่างกายถ้าหากเกิดความผิดปกติเสียเองแม้จะไม่มีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง ก็ย่อมส่งผลให้ร่างกายเจ็บป่วยขึ้นได้เช่นกัน

            เพราะฉะนั้น เมื่อระบบและกลไกต่างๆ ในร่างกายทำงานได้อย่างสมบูรณ์ เป็นปกติอยู่เสมอ จึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยภายในร่างกายที่สำคัญในการคุ้มครองป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยผลก็คือ ร่างกายของเราจะสามารถดำรงอยู่ในภาวะปกติตลอดเวลา

 

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------*
หนังสือ GB 410 การรักษาสุขภาพตามพุทธวิธี
กลุ่มวิชาความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนา

 Total Execution Time: 0.0011640350023905 Mins