บันไดขั้นที่ ๒๕ มีความกตัญญ

วันที่ 30 พค. พ.ศ.2560

 

บันไดขั้นที่ ๒๕ มีความกตัญญ

      ถ้าฝนตกลงมาจากบนฟ้าเพืยงอย่างเดียวโดยไม่มีนํ้าจากห้วยหนอง คลอง บึง ทะเล มหาสมุทร ยอมระเหยนํ้าให้กลับขึ้นไป กลายเป็นเมฆหมอกทดแทนของเก่าอีก ไม่ช้าก็จะไม่มีฝนตก โลกทั้งโลกจะแห้งแล้ง แปรเปลี่ยนเป็นทะเลทราย โลกของเราจึงอยู่ได้ด้วยการเกื้อกูล ตอบแทนซึ่งกันและกัน
      สรรพสัตว์ทั้งหลายก็เช่นกัน ตั้งอยู่ได้โดยอาการราบรื่นเป็นปกติสุข พ้นจากทุกข์ยากล่มจมด้วยสาเหตุ ๒ ประการ คือ
     ๑. อุปการะ คือ ความอุดหนุนเกื้อกูลกัน
     ๒. ปฏิการะ คือ ความตอบแทนสนองอุปการะของท่าน
    เช่น บุตรสนองอุปการะของบิดามารดาด้วยการเลี้ยงดูตอบแทนท่านในยามชรา, ศิษย์ให้ความ
เคารพนับถืออาจารย์ เป็นต้น

   สองสิ่งนี้ ทำให้โลกมีความเจริญสืบมา เพราะถ้าบุตรจะพึงไม่สนองอุปการะบิดามารดา ศิษย์จะพึงไม่สนองอุปการะครูอาจารย์แล้วไซร้ โลกคงเกิดความวุ่นวายเป็นมั่นคง
   
   โลกอยู่ได้เพราะการตอบแทนคุณ การตอบแทนคุณของท่านเช่นนี้ เรียกว่า กตเวที โดยมีกตัญญู คือ ความรู้คุณท่านผู้มีอุปการะเป็นต้นเหตุ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0098551829655965 Mins