บูชาข้าวพระพุทธเจ้า

วันที่ 21 มิย. พ.ศ.2560

บูชาข้าวพระพุทธเจ้า

 

 

                    พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ํามีมโนปณิธาน ที่จะไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรม ซึ่งต้องอาศัยกําลังบุญบารมีมาก ถ้าหากไม่มากพอย่อมสู้พญามารไม่ไหวเราต้องอาศัยบุญในการตัดวงจรบาป จากหนักผ่อนให้เป็นเบา จากเบาเป็นหาย เพื่อย่นระยะทางไปสู่ที่สุดแห่งธรรม บุญจะนําพาให้ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมได้ โดยสะดวกและปลอดภัย สามารถสร้างบารมีในสังสารวัฏได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์โดยง่าย เราจึงจําเป็นจะต้องมีบุญใหญ่และมีบุญมากเป็นพิเศษ

                   คุณยายทองสุขสําแดงปั้น ได้ร่วมกับคุณยายจันทร์ขนนกยูง ในการค้นคว้าหาวิธีสั่งสมบุญใหญ่ ในที่สุดท่านก็ได้ค้นพบการบูชาข้าวพระด้วยวิชชาธรรมกาย ซึ่งผู้เข้าถึงวิชชาธรรมกายจะเห็นว่าบุญนี้ เป็นบุญพิเศษที่ยิ่งใหญ่ สามารถช่วยย่นระยะเวลา และหนทางในการสร้างบารมีเพื่อมุ่งไปสู่ที่สุดแห่ง ธรรมได้เป็นบุญที่ละเอียดประณีต ทําน้อยแต่ได้มากทํามากยิ่งได้มากขึ้นทับทวีทําให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีพรั่งพร้อมทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มรรค ผล นิพพานและวิชชาธรรมกาย

                   ในช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ คุณยายทั้งสองจะค้นคว้ากันเองตามลําพัง ท่านเริ่มศึกษาด้วยการนําดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระพุทธเจ้าก่อนเมื่อคุณยายทองสุขและคุณยายจันทร์ศึกษาค้นคว้าจนกระทั่งค้นพบวิธีได้บุญใหญ่นี้แล้ว ต่อมาจึงเตรียมสํารับอาหารหวานคาวพร้อมดอกไม้ธูปเทียนนําไปถวายเป็นพุทธบูชา ท่านเริ่มทดลองกระทําเป็นครั้งแรกกับคุณยายจันทร์ หัดบูชาข้าวพระกันโดยเริ่มจากภาชนะธรรมดาๆ ที่ไม่ได้สนใจว่ามีความประณีตหรือไม่ ขอบถ้วยชามจะบิ่นอย่างไรก็ไม่ได้สนใจขอให้มีจิตใจเป็นเลิศ แล้วในที่สุดก็พบว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องประกอบกัน คือ ใจเป็นเลิศและวัตถุเป็นเลิศด้วยจึงจะได้บุญอันประณีตอย่างมหาศาล ท่านได้ค้นคว้าและปรับปรุงเรื่อยมาจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องอจินไตยที่อยู่เหนือความนึกคิด เพราะต้องรู้แจ้งเห็นแจ้งด้วยธรรมจักขุของพระธรรมกายเท่านั้น

                    การบูชาข้าวพระด้วยวิชชาธรรมกายคือการนําไทยธรรม เช่นอาหารหวานคาว ดอกไม้ธูป เทียน ซึ่งเป็นของหยาบมากลั่นให้เป็นของละเอียด ด้วยอานุภาพแห่งมหาปูชนียาจารย์จากนั้นจึงน้อมนําไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้งหลายที่ดับขันธปรินิพพานไปแล้ว นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนซึ่งปรากฏอยู่ด้วยพระธรรมกายในอายตนนิพพานคือภพหนึ่งที่ปราศจากการเวียนว่ายตายเกิด เป็นอยู่ได้ด้วยตนเองนิจนิรันดร์ และเป็นบรมสุขอย่างไม่มีประมาณ

                    ในการถวายนั้น มหาปูชนียาจารย์ทุกท่านจะประกอบวิชชาธรรมกาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ทําได้ยากยิ่ง โดยท่านจะอาศัยพระธรรมกายของท่านในการน้อมนําเครื่องไทยธรรมที่กลั่นให้ละเอียดแล้วนั้นไปถวายในอายตนนิพพาน พระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต์จะมีวิธีการรับไทยธรรมที่แตกต่างจากพระภิกษุสงฆ์ในเมืองมนุษย์ เมื่อท่านรับแล้วก็ไม่ได้ขบฉันแต่อย่างใดแต่จะเปลี่ยนไทยธรรมนี้เป็นบุญธาตุ คือกระแสธารแห่งบุญอันเกิดจากจิตที่เลื่อมใสในบุคคลอันเลิศ

                      บุญที่เกิดขึ้นมีมากมายเปรียบได้กับฝนที่ตกลงมาเต็มฟ้าครอบหลายๆ ครั้ง บุญธาตุอันเลิศนี้จะถูกถ่ายทอดส่งเข้ามายังศูนย์กลางกายของผู้บูชามารวมตัวเป็นดวงใสๆ อยู่ที่ศูนย์กลางกายของกายมนุษย์หยาบและกายอื่นๆ ภายในตัว เป็นบ่อเกิดแห่งความสุข และความสําเร็จในชีวิตทั้งในโลกมนุษย์และเทวโลก ในทุกภพทุกชาติและยังสามารถช่วยปรับปรุงและสะสางธาตุธรรมของเรา ช่วยทําให้ความเห็น ความจํา ความคิด และความรู้ของเราสะอาดบริสุทธิ์ เหมาะสมที่จะสร้างบุญบารมีไปสู่ที่สุดแห่งธรรมต่อไป บุญธาตุนี้เราไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่เป็นกระแสพลังที่สถิตอยู่ในตัวสามารถดลบันดาลให้เป็นรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภ ยศ สรรเสริญ สุข พวกพ้อง บริวารมรรคผล นิพพาน และวิชชาธรรมกาย ไปตามส่วนที่เราได้สั่งสมเอาไว้

                      ดวงบุญที่บรรจุบุญธาตุนี้เมื่อสั่งสมเรื่อยไปแล้ว จะกลั่นตัวจนกลายเป็นบารมีรัศมีกําลัง ฤทธิ์อํานาจ สิทธิเฉียบขาด ทําให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเป็นตัวของตัวเอง ทําให้พญามารบังคับบัญชาไม่ได้เมื่อเราได้บุญมาแล้ว ให้หมั่นนึกถึงอยู่เนืองๆ ใจของเราจะใสบริสุทธิ์ ตั้งมั่นอยู่ที่ศูนย์กลางกาย เมื่อเรานึกถึงบุญในอดีตที่ผ่านมา กระแสบุญก็จะดึงดูดมาเชื่อมกับบุญในปัจจุบัน ทําให้เราสมปรารถนาตามที่ตั้งใจเอาไว้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น กระแสบาปอกุศลและวิบากกรรมที่จะเกิดขึ้นก็จะไม่ได้ช่องส่งผล

                      ชีวิตคนเรามีเพียงบุญกับบาปเท่านั้น มนุษย์เป็นเสมือนหุ่น ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงบุญและแรงบาปและเราจําเป็นต้องสั่งสมบุญให้มากที่สุด เพื่อให้ชีวิตมีแต่ความสุข และมีบุญมากพอที่จะสู้รบปรบมือกับพญามารได้ การบูชาข้าวพระพุทธเจ้าด้วยวิชชาธรรมกายจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะทําให้เราได้สั่งสมบุญมากพอจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายในการไปสู่ที่สุดแห่งธรรม

                       พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้เคยรับรองเอาไว้ว่าการบูชาข้าวพระด้วยวิชชาธรรมกายนี้ถูกต้องและมีอานิสงส์มากจริง ดังเช่นที่หลวงพ่อได้ยินได้ฟังมาจากคุณยายว่า พระเดชพระคุณหลวงปู่ซึ่งอยู่อีกฟากหนึ่งในโรงงานทําวิชชาเห็นในญาณทัสนะว่าคุณยายทองสุขและคุณยายจันทร์กําลังศึกษาค้นคว้าเรื่องอะไรกัน แล้วท่านก็บอกคุณยายทองสุขว่า “สุขถูกแล้ว อย่างนั้นถูกแล้ว ต้องทํากันอย่างนี้” คุณยายทองสุขและคุณยายจันทร์ต่างก็ปลื้มใจว่า พิธีบูชาข้าวพระนี้ได้รับการรับรองจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายแล้ว

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.069964933395386 Mins