ศูนย์เบญจธรรมจัดอบรมบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษา วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560

วันที่ 10 กค. พ.ศ.2560

ศูนย์เบญจธรรมจัดอบรมบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษา

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560 โดยได้รับความเมตตาจากพระอุปัชฌาย์

พระครูปริยัติคุณาทร และพระคู่สวด พระครูวิวิธธรรมานุสิฐ

พระมหาสมภาร สุเมธโส จากวัดเวฬุวนาราม(วัดไผ่เขียว)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.013791867097219 Mins