ฝ่ายทําวิชชา

วันที่ 01 พย. พ.ศ.2560

ฝ่ายทําวิชชา

 

 

                    การสร้างบารมีเพื่อรื้อสัตว์ขนสัตว์ไปสู่ฝั่งพระนิพพานและปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษจนก ว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่และหมู่คณะนั้น เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกทั้ง 4 เหล่าของกองทัพธรรม คือ ฝ่ายที่รบกับพญามาร ฝ่ายเผยแผ่ฝ่ายปฏิสังขรณ์และฝ่ายกองเสบียง ซึ่งทั้ง 4 ฝ่ายต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย

                    สําหรับผู้ที่มีบารมีและธาตุธรรมแก่รอบอย่างเช่นคุณยายนั้น ท่านเป็นสมาชิกของฝ่ายแรกที่จะต้องสู้รบกับพญามารโดยตรง ด้วยการเจริญภาวนาขั้นสูงหรือทําวิชชาธรรมกายอยู่ภายในโรงงานทําวิชชาซึ่งเป็นงานทางจิต

                    ผู้มีหน้าที่ทําวิชชาอย่างเช่นคุณยายมักจะมีอัธยาศัยคือ เป็นคนมักน้อย สันโดษ ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ ยินดีปัจจัยตามมีตามได้ยอมละทิ้งทุกอย่าง ปล่อยวางทุกสิ่ง เพื่อทําใจหยุดนิ่งเพียงอย่างเดียว ตลอดทั้งวันและคืน เพื่อค้นคว้าเข้าไปสู่ภายในจนกว่าจะถึงเป้าหมายปลายทางอันเป็นที่สุดหากเราสังเกตดูบุคลิกของคุณยาย จะพบว่าท่านเหมาะสมกับหน้าที่นี้มาก เพราะมีความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ สงบนิ่ง และไม่ยึดติดกับสิ่งใด นอกจากนี้ยังมีคุณธรรมอื่นๆ เป็นส่วนประกอบด้วย เช่น รักความสะอาด มีระบบระเบียบ ความมีวินัย และความเรียบร้อยในทุกๆ ด้าน

                     คุณยายมักสั่งสอนลูกศิษย์อยู่เสมอว่าหากเรายังไม่สามารถทํางานภายนอกให้ละเอียดได้งานภายในก็จะไม่ละเอียดลุ่มลึกเช่นกัน งานภายนอกในที่นี้ยกตัวอย่างเช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน ซักเสื้อผ้าดูแลรักษาความสะอาดของสิ่งต่างๆ รอบตัวเราถ้าหากยังทําสิ่งเหล่านี้ให้ดีไม่ได้ก็ยากที่จะหยุดใจนิ่งอย่างสมบูรณ์จนสามารถทําวิชชาเพื่อสู้รบปรบมือกับพญามารได้

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00098323424657186 Mins