ต้นโพธิ์ ไม้แห่งการตรัสรู้

วันที่ 15 พย. พ.ศ.2560

ต้นโพธิ์ ไม้แห่งการตรัสรู้
          คุณอามีที่ดินอยู่หลายแปลง อยู่มาวันหนึ่งคุณอาต้องการปรับที่ดิน จึงได้ตัดต้นโพธิ์ทิ้งจนเหลือแต่ตอ แต่ต้นโพธิ์ไม่ยอมตายกลับแตกใบขึ้นมาใหม่ คุณอาก็เลยเผาต้นโพธิ์ทิ้งต่อมาท่านล้มป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในเม็ดเลือดขาว ชาวบ้านต่างพากันโจษจันว่า สาเหตุที่ทำให้คุณอาล้มป่วยจนเสียชีวิตเพราะเผาต้นโพธิ์ทิ้ง คุณอาตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้ไหมคะต้นโพธิ์ทุกต้นมีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันหรือไม่ หากมีความจำเป็นต้องตัดโค่นต้นโพธิ์ควรทำอย่างไร เหตุใดการบูชาพระพุทธองค์ผ่านต้นโพธิ์จึงได้บุญมาก แล้วหากบูชาผ่านต้นไม้ตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อื่นๆ จะได้บุญเหมือนกันหรือไม่

คุณครูไม่ ใหญ่
           คุณอาป่วยเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาวเพราะกรรมในอดีตที่เป็นผู้ดูแลบ้านส่วยเพื่อเก็บเงินส่งหลวง แต่ได้ยักยอกเงินส่วยเอาไว้กรรมนี้ตามมาส่งผลคุณอาตายแล้วก็ไปเป็นภุมมเทวาระดับล่าง เฝ้าที่ดินของตนที่มีอยู่หลายแห่ง เพราะก่อนตายใจยังห่วงสมบัติพัสถานอยู่ ได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็มีสภาพดีขึ้นมาบ้าง แต่ยังวน
เวียนห่วงสมบัติ บวกกับกรรมที่เผาต้นโพธิ์ ทำให้ต้องไปเฝ้าพื้นที่บริเวณต้นโพธิ์นั่นแหละ หากจำเป็นจะต้องปรับพื้นที่ที่มีต้นโพธิ์อยู่ในที่ดินของเรา สิ่งที่ควรทำคือให้ตัดแต่งกิ่งแล้วขุดล้อมย้ายต้นโพธิ์ แล้วก็หาที่ที่เหมาะสมปลูกกันใหม่ ไม่ควรเผาทิ้ง ต้นไม้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ ไม่ว่าจะเป็นต้นอะไร เรียกว่า “ต้นโพธิ์”ทั้งสิ้น ล้วนสามารถยังจิตให้เกิดกุศลธรรมได้เหมือนกันหมด เพราะใครเห็นต้นไมแ้ ห่งการตรัสรู้ธรรม ใจก็จะเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าและธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ จะเป็นทางมาแห่งบุญและดวงปัญญาของตน

 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๑
๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

 

 Total Execution Time: 0.0013017336527507 Mins