แท้งลูก ๕ ครั้ง

วันที่ 23 มค. พ.ศ.2561

แท้งลูก ๕ ครั้ง
          บุพกรรมใดที่ทำให้ลูกแท้งถึง ๕ ครั้งและบุญใดลูกถึงสามารถมีลูกได้สำเร็จ ๑ คนเหตุใดขณะตั้งท้องลูกคนที่ ๖ ครรภ์ถึงเป็นพิษความดันขึ้นสูงมาก ลูกชายคนที่มาเกิดกับลูกมีบุพกรรมร่วมกันมาอย่างไร และลูกชาย
มีบุญใด ทำให้หลังคลอดจึงปกติแข็งแรงและเลี้ยงง่ายมากคะ

คุณครูไม่ ใหญ่
             ตัวลูกแท้งถึง ๕ ครั้ง เพราะกรรมในอดีต ตัวลูกมีสามี ต่อมาสามีในชาตินั้นมีภรรยาน้อย แล้วสามีก็นำภรรยาน้อยมาไว้ในบ้านด้วยจนภรรยาน้อยตั้งครรภ์ ตัวลูกเองในชาตินั้นก็แกล้งเอายาที่ทำให้แท้งไปใส่ในอาหารให้ภรรยาน้อยของสามีกินจนแท้งถึง ๕ ครั้ง วิบากกรรมดังกล่าวมารวมส่งผลตัวลูกเองมีลกู สำเร็จได้ ๑ คน เพราะในชาตินั้น ต่อมาภรรยาน้อยไหวตัวทัน จึงกลับไปอยู่บ้านเดิมของพ่อแม่ และก็ตั้งครรภ์ได้สำเร็จ ดังนั้นการตั้งครรภ์ครั้งที่ ๖ ของลูกจึงเป็นผลสำเร็จ เพราะไม่ได้ทำให้การตั้งครรภ์ครั้งที่ ๖ ของภรรยาน้อยในชาตินั้นตกไปกอปรกับอธิษฐานขอบารมีธรรมของหลวงปู่วัดปากน้ำคุ้มครองด้วย จึงทำให้ประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ครั้งที่ ๖ขณะตั้งท้องคนที่ ๖ ครรภ์เป็นพิษและความดันขึ้นสูงมาก เพราะในชาตินั้นแม้ภรรยาน้อยของสามีจะกลับไปอยู่บ้านเดิมและตั้งครรภ์ได้สำเร็จในครั้งที่ ๖ แล้วก็ตามแต่ในใจลูกในชาตินั้นก็มีจิตปรารถนาร้าย
อยากให้เขาแท้งอยู่เสมอ แค่จิตปรารถนานะวิบากกรรมนี้จึงมาส่งผลให้ตัวลูกขณะตั้งท้องลูกคนที่ ๖ ครรภ์จึงเป็นพิษและความดันสูงมีความทุกข์ทรมานในการตั้งครรภ์มากลูกชายที่มาเกิดในชาตินี้ ชาตินั้นก็เป็นลูกชายของตัวลูกเองที่ได้ช่วยแม่นำอาหารไปให้ภรรยาน้อยของพ่อกิน คือเป็นผู้ร่วมงานจนทำให้ภรรยาน้อยแท้งถึง ๕ ครั้งดังกล่าว แต่ภายหลังที่คลอดออกมาแล้ว ลูกชายก็เป็นปกติ แข็งแรง และเลี้ยงง่าย เพราะมีบุญที่เคยบวชในระยะสั้นในพระพุทธศาสนา บวชแล้วก็ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมมาคุ้มครอง

 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๒

๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

 Total Execution Time: 0.02007448275884 Mins