พระคุณอันยิ่งใหญ่ และการตอบแทนคุณ

วันที่ 04 กพ. พ.ศ.2561

พระคุณอันยิ่งใหญ่
และการตอบแทนคุณ

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) , พระผู้ปราบมาร , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , วัดปากน้ำภาษีเจริญ , หลวงปู่สด , หลวงพ่อสด , ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกาย , ตามรอยพระมงคลเทพมุนี , วิสุทธิวาจา , ประวัติหลวงพ่อสด , ประวัติพระมงคลเทพมุนี , รวมพระธรรมเทศนา หลวงพ่อวัดปากน้ำ , สมาธิ , วิปัสสนา , สัมมาอะระหัง , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , อานุภาพพระของขวัญวัดปากนํ้า , พระคุณอันยิ่งใหญ่ และการตอบแทนคุณ

     พระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อวัดปากนํ้าภาษีเจริญ) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ผู้ให้ความหมาย 'หยุดเป็นตัวสําเร็จ' คํานี้เป็นคําที่ลึกซึ้งยิ่งใหญ่ อันเนื่องจาก

       ๑. หยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายอย่างสบาย ๆ เป็นตัวสําเร็จ เป็นคําที่ยิ่งใหญ่กว่าคําใด ๆ ในโลก เพราะเป็นคําที่ทําให้มวลมนุษยชาติ โดยเฉพาะตัวของเรา ได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายใน ได้เข้าถึงกายตรัสรู้ธรรม คือกายที่ประกอบด้วยธรรมล้วน ๆ ได้เข้าถึงตัวตนที่แท้จริงคือธรรมกาย สร้างความสมปรารถนาให้เกิดขึ้นสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้

    ๒. 'หยุด' ใน 'หยุด' ใน 'กายภายใน' นี้จะทําให้เกิดความรู้แจ้ง เห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงของพระพุทธเจ้า

       เมื่อสภาวะใจของเราหยุดนิ่ง หยุดจนกระทั่งได้พบสุขภายในหยุดจนกระทั่งเข้าถงดวงธรรม หยุดจนกระทั่งเข้าถึงกายในกาย และหยุดไปจนกระทั่งไปรู้เห็นอะไรตามความเป็นจริง คํา ๆ นี้ลึกซึ้งทีเดียว รู้เห็นอะไรตามความเป็นจริง คือรู้ว่า เราเกิดมาจากไหน เกิดมาทําไม อะไรคือเป้าหมายของชีวีต และเราจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไร จะรู้เห็นหมดตลอดไปเลย ทะลุปรุโปร่งไปหมด เพราะฉะนั้นจะซาบซึ้งถึงคํานี้ก็ต่อเมื่อใจของเราต้องหยุด ใจเราต้องนิ่ง

      เราต้องตั้งปณิธานเอาไว้ในชีวิตว่า จะต้องรู้จักและเข้าถึงความหมายของคําว่า 'หยุดนิ่ง' ให้ได้ เราจะต้องฟิสูจน์ให้ได้ว่า หยุดเปนตัวสําเร็จ ทําให้บรรลุธรรมนั้นเป็นอย่างไร เมื่อมีโอกาสมาได้ยินได้ฟังคํานี้แล้ว ก็ถือว่าเราเป็นผู้มีบุญญาธิการมหาศาลคนหนึ่ง เพราะมนุษย์มากมายในโลกที่ไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังคํานี้เช่นเดียวกับเรา ขอให้เราได้รู้คุณค่าและหวงแหนคํานี้เอาไว้ ให้อยู่คู่กับใจของเราตลอดไป พร้อมทั้งตระหนักซาบซึ้งถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญ ผู้ทุ่มเทชีวิตเป็นเดิมพันในการประพฤติปฎิบัติธรรม จนสามารถค้นพบคํา ๆ นี้มาให้เรา

      ย้อนระลึกถึงวันเพ็ญเดือนสิบ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๕๙ หลวงพ่อวัดปากนํ้าภาษีเจริญ ท่านได้ปฎิบัติธรรมทุ่มเทชีวิตเป็นเติมพัน ณ อุโบสถวัดโบสถ์บน บางคูเวียง จ.นนทบุรี โดยวางใจหยุดนิ่งอยู่ภายในตั้งแต่ยามเย็นเรื่อยไป หยุดนิ่งอย่างเดียวโดยไม่ต้องทําอะไร ในที่สุดท่านก็พบกับกายในกาย พบพระธรรมกายตรงตามคําสอนชองพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากวันนั้นเป็นต้นมา ท่านก็ศึกษา 'หยุดนิ่งภายใน' เรื่อยไปตามลําดับ โดยไม่มีการถอนถอยเลยตลอดชีวิตของท่าน

      พระคุณอันหาที่สุดมิได้ของหลวงพ่อวัดปากน้ำ ที่ค้นคว้าเรื่องหยุดนิ่ง มาให้พวกเราปฏิบัติสืบต่อกันจนมาถึงปัจจุบันนั้น หากเราทําใจให้หยุดนิ่งได้ ก็จะตระหนักนั้นและซาบซึ้งถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อวัดปากนํ้าภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย เพราะว่าพระคุณของท่านนั้นหากใจของเราไม่หยุดนิ่งดีพอ ก็จะทราบแด่เพียงผิวเผิน แต่ถ้าทําใจให้หยุดนิ่งไปแล้ว จะไปเจ้าถึงวิชชาได้ จะชาบซึ้งหนักขึ้นไปอีก เมื่อเจ้าถึงวิชชาแล้วไปรู้เห็นธาตุธรรมต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นมา ยิ่งหยุดในหยุดเข้าไปอีก ก็จะยิ่งซาบซึ้งเจ้าไปเรื่อย ๆ

      'ธรรมกาย' ที่หลวงพ่อวัดปากน้ำได้ค้นพบนี้ มิใช่เป็นของใหม่แต่เป็นสิ่งที่มีอยู่ในกลางกายของมนุษย์ทุกคน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเข้าถึงมาก่อนแล้ว ในวันแรกที่ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ณ ใต้ควงไม้ศรีมหาโพธิ์ ทรงนํามาแนะนําสังสอนเวไนยสัตว์ จนมีผู้เข้าถึงและบรรลุธรรมเป็นอรหันตสาวกมาแล้วมากมาย จนในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปหลังพุทธกาลได้ประมาณ ๕๐๐ ปี วิธีการปฎิบัติเพื่อการเข้าถึงธรรมกายภายในเช่นนี้ก็ได้เลือนหายไป และขาดผู้สืบทอดไปอย่างน่าใจหาย จนกระทั่ง หลวงพ่อวัดปากนํ้าภาษีเจริญได้ค้นพบวิธีการเข้าถึงและนำวิชชาธรรมกายมาเผยแผ่สั่งสอน ให้เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราอีกครั้งหนึ่ง

       คําว่า 'ธรรมกาย' เป็นคําสำคัญ เคยมีปรากฎอยู่ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาหลายแห่ง โดยเฉพาะคัมภีร์ในฝ่ายของมหายาน ฝ่ายเถรวาทของเราก็มีบ้าง แต่เมื่ออ่านหรือศึกษาแล้วก็ยังไม่ทราบว่า ธรรมกายนั้นมีลักษณะอย่างไร อยู่ตรงไหน และจะเข้าถึงได้อย่างไร แต่ความสงสัยนี้ก็แจ่มชัดขึ้น เมื่อได้ศึกษาและปฎิบัติธรรมตามวิธีการ 'หยุดเป็นตัวสําเร็จ' ที่หลวงพ่อวัดปากน้ำได้สั่งสอนแนะนําไว้

        เมื่อได้ศึกษาและปฎิบัติตามแล้ว ทําให้เราได้ทราบว่า พระธรรมกายก็คือ พุทธรัตนะ ดวงธรรมที่ทําให้เป็นธรรมกายคือ ธรรมรัตนะ ธรรมกายละเอียดนั้นคือ สังฆรัตนะ เป็นรัตนะทั้ง ๓ ที่ซ้อนกันอยู่ภายใน และเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของสรรพชีวิต

      ในชีวิตของมนุษย์จำเป็นต้องมีที่พึ่ง เพื่อให้เรามีความปลอดภัยได้ความอบอุ่นใจ ได้พ้นจากทุกข์ทั้งหลาย และที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด ถือเป็นสรณะอันประเสริฐที่แท้จริงก็คือพระธรรมกายภายใน ซึ่งรวมเอาพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ เข้าไว้เป็นคันหนึ่งคันเดียวกัน ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ด้วยวิธีการหยุดนึ่งของใจ ตามวิธีการปฎิบัติที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากนํ้าภาษีเจริญ ได้ค้นพบมา

    สิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ ไม่มีสิ่งใดจะประเสริฐไปยิ่งกว่าการได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริง บุคคลที่ประเสริฐและมีพระคุณมหาศาลยิ่งต่อเราก็คือ ปูชนียาจารย์ผู้บอกหนทางแห่งการเข้าถึงความสุขที่แท้จริงนั้น พระคุณของหลวงพ่อวัดปากน้ำปูชนียาจารย์ของพวกเราทั้งหลาย จึงมีมากมายจนไม่อาจพรรณนาได้หมดสิ้น จึงสมควรเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราทุกคนจะได้ร่วมใจกันตอบแทนพระคุณของท่านด้วยวิธีการทั้งทางโลกและทางธรรม วิธีการทางโลกก็คือ อามิสบูชาและวิธีการทางธรรมก็คือ ปฏิบัติบูชา

       ปฎิบัติบูชา ด้วยการปฎิบัติตามคําสั่งสอนของท่าน จนสามารถบรรลุ 'ธรรมกาย' เป็นพยานยืนยันการเข้าถึงธรรมของท่านว่า 'ธรรมกาย' มีจริงเพราะสามารถรู้เห็น เข้าถึงได้ด้วยวิธีการ 'หยุดนิ่ง' ของใจ

  อามิสบูชา ด้วยการสร้างถาวรวัตถุอันเลิศ ควรค่าแก่การสักการบูชาด้วยความเคารพ เป็นการประกาศเกียรติคุณของท่านให้ชาวโลกได้รับรู้ จนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเห็นถึงความสําคัญในการค้นพบวิธีการเข้าถึงความสุขที่แท้จริง และหันมาประพฤติปฎิบัติตามคําสั่งสอนของท่าน ทํา ให้เกิดการปฎิบัติบูชาสืบต่อกันไปในวงกว้าง

      เพราะตระหนักซาบซึ่งถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่าน พวกเราเหล่ากัลยาณมิตร ศิษยานุศิษย์ ต่างร่วมพลังแรงใจประกาศเกียรติคุณของท่านในฐานะ "ปูชนียาจารย์ผู้เลิศ" ด้วยการตอบแทนพระคุณทั้งปฎิบัติบูชาและอามิสบูชาด้วยความเคารพบูชาอย่างสูงสุด

 

 


จากหนังสือ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.017084681987762 Mins