มีเหตุ

วันที่ 14 ธค. พ.ศ.2549

รำฟ้อนสุนทรด้วย                   รูปา

ร้องขับศัพท์เสน่หา                 ยิ่งแท้

มวยปล้ำล่ำสันสา              มารถจึ่งดีแฮ

รักกับชังนั้นแล้               เพื่อลิ้นเจรจา

 Total Execution Time: 0.004492982228597 Mins