ธรรมกายคืออะไร

วันที่ 10 เมย. พ.ศ.2561

ธรรมะจับใจ ตอน ธรรมกายคืออะไร

ธรรมกายคืออะไร

คำถาม : ธรรมกาย คืออะไร

 

          พระอาจารย์ : ธรรมกาย คือ กายแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อเราตั้งใจปฏิบัติตาม มรรคมีองค์ 8 อย่างเต็มที่ ตั้งแต่มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบ มีความดำริชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ มีความเพียรชอบ มีสติขอบ และมีสมาธิชอบ เมื่อปฏิบัติมรรคมีองค์ 8 ได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ เราก็จะสามารถเข้าถึงธรรมกายภายในตัวของเราเองได้ และเป็นการเข้าถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แท้จริง พระองค์บอกว่าการที่เราเห็นกายเนื้อของพระองค์นั้นงดงามมากดูเท่าไรก็ไม่เบื่อเพราะเป็นลักษณะมหาบุรุษแต่นั่นยังเป็นกายที่เปื่อยเน่าอยู่ แต่ท่านตรัสว่า ธมฺมกาโย อหํ อิติปิ ตถาคต คือ ธรรมกาย ผู้ใดเข้าถึงธรรมผู้นั้นเข้าถึงเรา ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา หากใครปฏิบัติธรรมจนเห็นพระธรรมกายภายในตัว นั่นคือการเห็นและการเข้าถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แท้จริง เจริญพร

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0038785179456075 Mins