พระเจดีย์คืออะไร? และอะไรซ่อนอยู่ในพระเจดีย์?

วันที่ 16 มิย. พ.ศ.2561

พระเจดีย์คืออะไร?
และอะไรซ่อนอยู่ในพระเจดีย์?

อย่างที่รับรู้โดยทั่วกันว่า
รูปแบบพระเจดีย์มีการพัฒนามาตามยุคตามสมัย
แต่มีอะไรอยู่ในพระเจดีย์?
เป็นเรื่องราวจำลองมาจากพุทธปรัชญาอันลึกซึ้ง?
หรือเป็นรูปธรรมน้อมนำจิตให้เข้าถึงนามธรรมอันสูงสุด?
ที่ให้ทุกคนที่ได้กราบไหว้เพื่อให้เข้าถึงธรรมะหรือสภาวะธรรมที่แท้จริง
ที่จะต้องได้ค้นคว้ากันต่อไป

Cr.ภาพ https://kalyanamitra.org/th/uniboon_detail.php?page=3894
https://kalyanamitra.org/th/uniboon_detail.php?page=3894
http://2016pagoda.blogspot.com/2016/03/1.html
http://2016pagoda.blogspot.com/2016/03/blog-post_28.html

แนวคิด และรูปแบบ?

เจดีย์ (ภาษาบาลี : เจติย , ภาษาสันสกฤต : ไจติยะ) หรือ สถูป (ภาษาบาลี : ถูป , ภาษาสันสกฤต : สฺตูป) เป็นสิ่งก่อสร้างในพุทธศาสนา พบได้ทั่วไปในอนุทวีปอินเดียและเอเชีย

"เจดีย์เป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าเหล่าพระอรหันต์"
เจดีย์ หมายถึงสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งของที่สร้างขึ้น เพื่อเป็นที่เคารพบูชาระลึกถึงผู้ที่ควรบรรจุอัฐิธาตุไว้ในสถูปเพื่อเป็นที่สักการะของมหาชนอยู่เพียง 4 พวก เรียกว่า ถูปารหบุคคล ได้แก่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก และพระเจ้าจักรพรรดิ์ หรือเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปเป็นต้นในยุคต่อๆ มา
การทำให้เจดีย์เป็นที่บรรจุพระธาตุ

หมายเหตุ
เจดีย์ในภาพเป็นเจดีย์ที่อยู่รายรอบมหาเจดีย์พุทธคยา อินเดีย
Cr.https://th.wikipedia.org/wiki/เจดีย์
http://stupanet.blogspot.com/2007/04/blog-post.html

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0028947353363037 Mins