ความดีสากล

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2561

ความดีสากล

      ความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ คือ คุณลักษณะที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ  และพัฒนาสังคมให้มีความเจริญงอกงาม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยคุณลักษณะเหล่านี้จะต้องฝึกฝนเป็นประจำทุกวันจนเป็นนิสัย

 

ความดีสากล , ความสะอาด , ความมีระเบียบ , ความตรงต่อเวลา , ความสุภาพ , การมีสมาธิ , ความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ , Goodness Universal , นิสัย

ความสะอาด

         ความสะอาด หมายถึง ปราศจากสิ่งแปลกปลอม อันจะทำให้เสียคุณภาพ

         หากเราไม่มีความสะอาดอาจทำให้เราต้องผิดศีลข้อที่ 1 คือ การฆ่าหรือทำลายชีวิตผู้อื่น

 

ความดีสากล , ความสะอาด , ความมีระเบียบ , ความตรงต่อเวลา , ความสุภาพ , การมีสมาธิ , ความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ , Goodness Universal , นิสัย

ความมีระเบียบ

          ความเป็นระเบียบ หมายถึง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถูกลำดับ เป็นแถว เป็นแนว ไม่ขัดขวาง ไม่สับสน

          หากเราไม่มีความเป็นระเบียบก็อาจจะทำให้มีการลักขโมยสิ่งของได้ ซึ่งอยู่ในศีลข้อที่ 2 คือการลักทรัพย์

 

ความดีสากล , ความสะอาด , ความมีระเบียบ , ความตรงต่อเวลา , ความสุภาพ , การมีสมาธิ , ความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ , Goodness Universal , นิสัย

ความสุภาพ

          ความสุภาพ หมายถึง ความสามารถในการควบคุมกิริยา ทางกาย วาจาให้เป็นปกติไม่ทำให้ผู้อื่นเกิดความรู้สึกในทางไม่ดี

          ความไม่สุภาพ ตัวอย่างเช่น การแต่งกายไม่สุภาพ ความเป็นบ่อเกิดแห่งกามารมณ์ซึ่งนำไปสู่การผิดศีลข้อที่ 3 การประพฤติผิดในกามได้

 

ความดีสากล , ความสะอาด , ความมีระเบียบ , ความตรงต่อเวลา , ความสุภาพ , การมีสมาธิ , ความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ , Goodness Universal , นิสัย

ความตรงต่อเวลา

          ความตรงต่อเวลา หมายถึง ความสามารถในการควบคุมตัวเอง ในการ เริ่ม ทำ เลิก สิ่งต่างๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนด

          หากไม่ตรงต่อเวลาอาจนำไปสู่การโกหก พูดเท็จ เพื่อหาเหตุผลต่างๆ มาอ้าง ทำให้ผอดศีลข้อ 4 คือ การงดเว้นจากการกล่าวเท็จได้

 

ความดีสากล , ความสะอาด , ความมีระเบียบ , ความตรงต่อเวลา , ความสุภาพ , การมีสมาธิ , ความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ , Goodness Universal , นิสัย

การมีสมาธิ

          การมีสมาธิ (Meditation) หมายถึง ความสามารถในการควบคุมจิตใจ อารมณ์ให้ตั้งมั่นเป็นหนึ่ง เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นจากภายใน

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013488332430522 Mins