ประพฤติให้เป็นประโยชน์

วันที่ 20 กค. พ.ศ.2561

ประพฤติให้เป็นประโยชน์
 

นิพพาน , dhammakaya , Dhammakaya Temple , Meditation , ธรรมกาย , วัดพระธรรมกาย , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) , พระผู้ปราบมาร , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , วัดปากน้ำภาษีเจริญ , หลวงปู่สด , หลวงพ่อสด , ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกาย , ตามรอยพระมงคลเทพมุนี , วิสุทธิวาจา , ประวัติหลวงพ่อสด , ประวัติพระมงคลเทพมุนี , รวมพระธรรมเทศนา หลวงพ่อวัดปากน้ำ , สมาธิ , วิปัสสนา , สัมมาอะระหัง , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , วิสุทธิวาจา , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , สังคหวัตถุ , ประพฤติให้เป็นประโยชน์


         ประพฤติให้เป็นประโยชน์ในโลกนี้  หรือประพฤติให้เป็นประโยชน์ในกันและกัน  ในเพื่อนมนุษย์ก็ดี  หรือกับสัตว์เดรัจฉานก็ดี  ประพฤติให้เป็นประโยชน์ทีเดียว 

         ลักษณะที่ประพฤติให้เป็นประโยชน์เป็นอย่างไร  การประพฤติให้เป็นประโยชน์  ทำอะไรให้เป็นตัวอย่างดีทั้งนั้น  จะทำสิ่งใดด้วยกายทุกอย่าง  ให้เป็นตัวอย่างดีของเพื่อนมนุษย์  ให้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์  จะพูดสิ่งใดด้วยวาจาแล้วล้วนแต่ให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์  ให้ได้ผลแก่เพื่อนมนุษย์ให้เป็นตัวอย่างแก่เพื่อนมนุษย์  การประพฤติทางกายทางวาจา  เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์  แล้วทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเป็นการทำลายตน ใครใกล้เคียงก็แก้ไข

         มนุษย์ที่ทำนานั้น ให้ได้ผลเกิดสุข  ให้ได้ผลดีเป็นลำดับขึ้นไป  การทำสวนก็ดี  ใครอยู่ใกล้เคียงเฟื้อเผื่อแผ่  ทำเป็นตัวอย่าง  ให้เป็นประโยชน์ดีแก่เพื่อนมนุษย์  แก่เพื่อนฝูงที่ใกล้เคียงกัน  หรือจะค้าขายก็ดี  ผู้ที่ค้าขายใกล้เคียงกัน  ให้เป็นประโยชน์แก่พวกที่ค้าขายใกล้เคียงกัน  นี้ได้ชื่อว่าประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ 

         เมื่อประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แล้ว  แก้ไขตัวเองไม่ให้มีตำหนิ  จะเป็นภิกษุก็เป็นภิกษุที่ดีทีเดียว  จะเป็นสามเณรก็เป็นสามเณรที่ดีทีเดียว  จะเป็นอุบาสกก็เป็นอุบาสกที่ดีทีเดียว  จะเป็นอุบาสิกาก็เป็นอุบาสิกาที่ดีทีเดียว  เป็นตัวอย่างได้เช่นนี้  ได้ชื่อว่า  อตฺถจริยา ประพฤติตนให้เป็นกระสวน 

         เป็นประส่วนนั่นเป็นอย่างไร  ช่อฟ้า  เขาทำช่อฟ้าเขามีกระสวน  เอากระสวนนั่นมาคาดเข้าแล้ว  ทำตามรูปกระสวนนั่นเป็นช่อฟ้าได้  ประพฤติให้เป็นตัวอย่าง  เขาเพียรทำสิ่งใดเป็นตัวอย่างมาแล้ว  ก็เพียรเอาสิ่งนั้นเข้ามาทำ มาเป็นแบบแปลนเป็นตัวอย่างต่อไป  ประพฤติตนให้เป็นแม่พิมพ์  พ่อพิมพ์นั้น เป็นตำราที่เดียว ตำราพ่อพิมพ์พระ  เหมือนพ่อพิมพ์รูปต่างๆ  สวยงามทุกสิ่งทุกประการนั้น  รายชื่อว่าเป็นผู้ตามประพฤติเป็นประโยชน์ 

 

จากพระธรรมเทศนาเรื่อง "สังคหวัตถุ"
๒๔ ธันวาคม ๒๔๙๗

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001174251238505 Mins