จัดอบรมศีลธรรม ร.พ.เกษมราษฎร์

วันที่ 06 กพ. พ.ศ.2550

     การนำธรรมะสู่สถานที่ทำงาน เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรได้นำไปปรับใช้แก่ตนเอง และการทำงานได้เป็นอย่างดี กำลังได้รับความสนใจ เพราะเห็นประโยชน์ที่ได้รับหลังการอบรมมาแล้วนั่นเอง

ศูนย์กัลยาณมิตร จากวัดพระธรรมกาย จัดอบรมศีลธรรมให้กับบุคลากรในแผนกต่างๆของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 5 แล้ว ระหว่างวันที่ 25 -26 มกราคม พ.ศ 2550 เป็นเวลา 2 วัน มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมจำนวน 45 ท่าน

สำหรับหัวข้อในการอบรมคือ “หลักธรรมนำสู่การพัฒนาชีวิตและองค์กร” ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สุรเชษฐ์ อคฺคปุญโญ เป็นพระวิทยากรมาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วาทิต วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการฝ่าย Managed Care เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรม

โดยพระอาจารย์ได้นำหลักธรรมตามหลักคำสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้ในการอบรม เพื่อการพัฒนาตนเองบนพื้นฐานของ การรู้จักทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ในการอบรม ได้สมมุติเหตุการณ์ขึ้นที่ว่า หากต้องประสบกับเหตุการณ์จริงในขณะที่คนไข้กำลังเจ็บป่วย และได้รับความทรมาน ทุกขเวทนา หรือผู้ป่วยที่ใกล้จะสิ้นลม จากเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้เป็นแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้เฝ้าไข้จะต้องทำอย่างไรบ้าง เช่นการรู้จักพูดให้กำลังใจ ทำให้ผู้ป่วยรู้จักทำใจให้เป็น ด้วยการระลึกนึกถึงคุณงามความดีที่ได้บำเพ็ญมา เลือกสิ่งที่ดีมาเพื่อน้อมนำให้ผู้ป่วยมีจิตใจที่สงบ เป็นสุข ได้อย่างไรบ้าง ทั้งนี้จะทำได้ด้วยการนำความรู้ที่รับจากการอบรมมาใช้ให้เป็นนั่นเอง ซึ่งทำให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้สึกสนุกสนานเพราะได้รับความรู้ทั้งจากเนื้อหาธรรมะ และการสมมติสถานการณ์ขึ้นด้วยครั้งนี้ เป็นการประยุกต์ธรรมะมาใช้ได้เป็นอย่างมาก

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0017300327618917 Mins