สลับกัน

วันที่ 07 สค. พ.ศ.2561

สลับกัน.

ความหิว ทำให้คนหาเหยื่อมาเกี่ยวเบ็ด.
ความหิว ทำให้ปลากินเหยื่อที่ติดเบ็ด

   ปลาหาเหยื่อกิน คนก็หาปลากิน. กิเลส กรรม วิบาก วงจรกฎแห่งกรรมนี้ หากรู้ไม่ทัน ก็คงได้สลับที่กัน คนไปเป็นปลา ปลากลับมาเป็นคน วิบากกรรมเก่าของปลา กรรมใหม่ของคน.

   สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวร อย่าได้เบียดเบียน อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย แก่กันและกันเลย...สวัสดี/เจริญพร

มนวีโร ภิกฺขุ 
15 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561
ณ Holmestrand Kommum Norway

 Total Execution Time: 0.0020874341328939 Mins