ผู้ข้ามโอฆะที่ข้ามได้ยาก

วันที่ 08 กพ. พ.ศ.2550

 

 

ผู้ถึงพร้อมด้วยศีล มีปัญญา มีใจมั่นคงดีแล้ว

ปรารภความเพียร ตั้งตนไว้ในกาลทุกเมื่อ

ย่อมข้ามโอฆะที่ข้ามได้ยาก

 

สํ. ส. ๑๕/๗๔

 Total Execution Time: 0.0011600653330485 Mins