พระพุทธเจ้าท่านคอยดูแล

วันที่ 28 พย. พ.ศ.2561

พระพุทธเจ้าท่านคอยดูแล

พระพุทธเจ้าท่านคอยดูแล

        การให้อย่างนี้แหละ ถูกต้องร่องรอยของพระพุทธเจ้า พระอรหันต์

        พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ เมื่อมีพระชนม์อยู่ก็มีการให้อย่างนี้จึงเจริญรุ่งเรืองอยู่ได้  

        ถ้าปราศจากการให้อย่างนี้แล้วเจริญรุ่งเรืองอยู่ไม่ได้ เมื่อให้ความเจริญแก่พระพุทธศาสนาแล้ว ความเจริญก็หันเข้าสู่ตัว ไม่ต้องไปสงสัย ได้ชื่อว่าให้ความเจริญแก่ตัวนั่นเองทีหลัง 

        คนที่พากันมาบริจาคทาน เป็นเจ้าภาพหรือเป็นหัวหน้า เป็นที่สองรองลำดับลงไป หรือว่าหมู่พวกๆ นั้นๆ บริจาคทาน พระพุทธเจ้าท่านก็คอยดูแล สอดญาณ ส่องญาณคอยดู ได้รับความสุขแค่ไหน ได้รับความทุกข์แค่ไหน ท่านก็ช่วยเหลือ เผื่อแผ่ คอยแก้ไขบำบัดความทุกข์ บำรุงความสุข ให้ยิ่งๆ ขึ้นไป นี้ก็เพราะอาศัยพระพุทธเจ้าอยู่ลับๆ เรานับได้  

        ในประเทศไทยพระพุทธเจ้ามีจริงๆ ในที่ลับๆ ประเทศนิดเดียวเท่านี้และเป็นเอกราชอยู่ได้ ปืนผาหน้าไม้ทำกับเขาไม่เป็น เรือแพนาวา เรือยนต์กลไฟต่อไม่ได้ทั้งนั้น แต่ว่าเป็นเอกราชได้แปลกเหลือเกิน เป็นเอกราชได้ด้วยอะไร 

        นี่เป็นเอกราชด้วยพระพุทธศาสนา ด้วยพระพุทธเจ้าท่านคอยดูแลแก้ไข รักษาชาติศาสนาของท่านไว้ ให้ศาสนาดำรงอยู่ เพราะหมดทั้งชมพูทวีป ศาสนาเดียวนี้มาแน่นน่าอยู่ในเมืองไทยเท่านั้น 

        ศาสนาฝ่ายเขมรในปกครองของฝรั่งเศส การประพฤติผิดธรรมผิดวินัยมากแล้ว เขาไม่ได้เป็นศาสนูปถัมภกทีเดียว เพียงแต่เขาไม่ได้ทำร้ายเท่านั้น 

        ส่วนพุทธศาสนาในประเทศไทยเป็นเอกราชอยู่ร่ำไป รักษาพุทธศาสนาให้ถาวรดำรงคงที่ดีขึ้นเป็นลำดับไป 

 

 

จากพระธรรมเทศนาเรื่อง "สังคหวัตถุ"  
๒๐ กันยายน ๒๔๙๖

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.032312818368276 Mins