อเมริกา ถวายโล่เกียรติยศ

วันที่ 12 มีค. พ.ศ.2550

     ในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พุทธศักราช 2550 วันมาฆบูชา ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เวลาประมาณ 18.00 น ได้จัดพิธีถวายโล่เกียรติยศประกาศเกียรติคุณ โดย ฯพณฯ ดันแคน ฮันเตอร์ ส.ส. จากเมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย พรรครีพับลิกัน ประเทศสหรัฐอเมริกา แด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานสงฆ์วัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย โดยผู้แทนจากรัฐสภาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา นำความปรารถนาดีด้วยความจริงใจ มายังท่านผู้มีเกียรติและสาธุชนที่มาร่วมพิธี นำมติแห่งรัฐสภาอันทรงเกียรติ มีมติประกาศให้วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2550 เป็นวันมูลนิธิธรรมกายสากล และขอยกย่องการทำงานเพื่อสังคมของมูลนิธิธรรมกาย ซึ่งนำโดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ว่าได้ก่อให้เกิดคุณูปการแก่ชาวโลกเป็นอย่างดียิ่ง

ซึ่งนับตั้งแต่ พ.ศ. 2529 เป็นต้นมา มูลนิธิธรรมกายได้ทำงานตามโครงการฝึกฝนอบรมชาวไทยและชาวโลกเพื่อสร้างสันติภาพ โ ดยมีผู้เข้าร่วมโครงการนี้เป็นเยาวชนซึ่งเป็นผู้นำของคนรุ่นใหม่ในอนาคตกว่า 4 ล้านคน

นอกจากนี้ งานเผยแผ่พุทธศาสนาทั่วโลกของมูลนิธิธรรมกาย ยังได้วางแนวทางห่วงใยประชาชนในประเทศต่างๆหลายประเทศ เข้าถึงด้วยความรัก ความเอาใจใส่ และความกรุณาด้วยการให้ด้วยน้ำใจอันกว้างขวาง และอุทิศตนเสียสละสอดคล้องกับความต้องการของคนในประเทศเหล่านั้น

มูลนิธิธรรมกาย มุ่งมั่นปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเยาวชนและผู้ใหญ่ให้ดีขึ้น มูลนิธิธรรมกายเจริญก้าวหน้าโดยมีสมาชิก 14 ล้านคน พร้อมกับส่งเสริมงดดื่มสุรา สูบบุหรี่และยาเสพติด ในการนี้ มูลนิธิธรรมกายได้ทำงานอย่างแข็งขันเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความสามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่ผู้คนที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย

ด้วยเหตุนี้ จึงพิจารณามีมติประกาศให้วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2550 เป็นวันระลึกถึงการเป็นผู้ให้ของมูลนิธิธรรมกายในมหานครและชุมชนต่างๆของแคลิฟอร์เนีย มลรัฐที่มีผู้แทนในรัฐสภาลำดับที่ 52 จึงประกาศให้เป็นเกียรติยศแก่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ และมูลนิธิธรรมกาย และถือโอกาสน้อมนำโล่อันประทับด้วยตราของสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกา เป็นพยาน ถวายแด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์

โอกาสนี้พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ได้กล่าวแก่ ฯพณฯ ดันแคน ฮันเตอร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และคณะผู้แทน ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ในนามมูลนิธิธรรมกายและคณะกัลยาณมิตรทั่วโลก รู้สึกซาบซึ้งและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่สภามลรัฐแคลิฟอร์เนียแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีมติประกาศให้วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2550 เป็นวันมูลนิธิธรรมกายสากล

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่และเป็นผู้นำของโลกในหลายๆด้าน และเชื่อว่าความเจริญรุ่งเรืองของสหรัฐอเมริกา และผลดีที่ปรากฏออกสู่ชาวโลกนั้น ย่อมเกิดมาจากสติปัญญาและมติอันทรงคุณค่า ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็น สถาบันที่ทรงเกียรติอย่างแม่นมั่น

เป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ ฯพณฯ ดันแคน ฮันเตอร์ ในนามสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียอันทรงเกียรติ ได้รับรู้รับทราบถึงผลงาน เหล่ากัลยาณมิตรวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายทั่วโลก ซึ่งเป็นเพียงองค์กรเล็กๆองค์กรหนึ่ง ได้มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันทำงานเพื่อสถาปนาสันติสุขอันไพบูลย์ให้เกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติทั่วโลกตามพุทธวิธี ในระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา

และขอยืนยันด้วยความตระหนักดีว่า สันติสุขที่มวลมนุษยชาติต่างแสวงหานั้น จะสำเร็จได้ มิใช่จะกระทำได้โดยลำพังเพียงองค์กรใดองค์กรหนึ่ง หากแต่ย่อมจะเกิดจากความร่วมมือขององค์กรต่างๆทั่วโลก ที่จะร่วมมือกันสถาปนาสันติภาพอันแท้จริงให้เกิดขึ้นได้ จึงยังมุ่งหวังตั้งใจ ที่จะร่วมมือกับองค์กรของผู้รักสันติสุขทั้งหลายทั่วโลก เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมวลมนุษยชาติ ทุกเชื้อชาติ ศาสนา และทุกเผ่าพันธุ์ เพื่อสถาปนาสันติสุขที่แท้จริงให้ปรากฏแก่โลก... ตราบนิจนิรันดร

ซึ่งในงานนี้ได้มีการถ่ายทอดสดผ่านเครือข่าย DMC ไปยังทุกภูมิภาคทั่วโลก เพื่อให้ทุกเชื้อชาติ ศาสนา และทุกเผ่าพันธุ์ได้ร่วมพิธีด้วย ทั้งนี้มีพระภิกษุเดินทางมาร่วมงานกว่า 5,000 รูป ทั้งพระภิกษุไทยและจากต่างประเทศ ได้แก่ พระมหาเถระศรีลังกา คณะพระผู้ใหญ่จากพม่า คณะพระสงฆ์จากมองโกเลีย คณะท่านลามะกังเชน เป็นต้น ร่วมด้วยสาธุชนนับแสนคน เดินทางมาร่วมงานจากทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวต่างประเทศมีมากกว่า 5,000 คน มาจากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ที่เข้าร่วมพิธีในงานบุญวันมาฆบูชา ที่จัดขึ้นตลอดทั้งวัน ตั้งแต่ในตอนเช้าจนกระทั่งถึงพิธีกรรมในช่วงเย็นและค่ำนี้ด้วย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0029607812563578 Mins