ชุมนุมเทวดา คำแปล

วันที่ 18 เมย. พ.ศ.2562

ชุมนุมเทวดา คำแปล

ชุมนุมเทวดา คำแปล


(บทนี้ใช้เมื่อสวดมนต์แบบเจ็ดตำนาน)


สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ (ใช้เฉพาะในราชการ)

ผะริตวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา, 
อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ, 


-ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ผู้มีเมตตา จงแผ่ไมตรีจิต ด้วยคิดว่า
ขออานุภาพพระปริตร จงรักษาพระราชาผู้เป็นเจ้าแห่งนรชน
พร้อมด้วยราชสมบัติ พร้อมด้วยราชวงค์ พร้อมด้วยเสนามาตย์
แล้วอย่ามีจิตฟุ้งซ่าน ตั้งใจสวดพระปริตร

 

 

(บทนี้ใช้เมื่อสวดมนต์แบบสิบสองตำนาน)

สะมันตา จักกะวาเฬสุ
อัต๎ราคัจฉัจตุ เทวะตา
สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ
สุณันตุ สัคคะโมกขะทัง


      ขอเชิญเทวดาทั้งหลายในจักรวาลโดยรอบ จงมาสู่สถานที่แห่งนี้ขอจงฟังพระสัทธรรมของพระจอมมุนี ผู้ชี้ทางสวรรค์และนิพพาน

 

 

(บทต่อไปนี้ใช้ทั้งในบทสวดมนต์เจ็ดตำนานและสิบสองตำนาน)


สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน
ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต
ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา
ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ ฯ

      ขอเชิญเทวดาทั้งหลาย ซึ่งสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นกามภพ ในชั้นรูปภพและสถิตอยู่บนยอดเขาและหุบเขา ทั้งที่มีวิมานอยู่ในอากาศ และภุมมเทวดาทั้งหลาย ซึ่งสถิตอยู่ในทวีป ในรัฐ ในหมู่บ้าน บนต้นไม้ ในป่าชัฏ ในเรือน และเรือกสวน ไร่นา ตลอดทั้งเหล่ายักษ์ คนธรรพ์และนาคทั้งหลาย ซึ่งอยู่ในน้ำ บนบก ที่ลุ่มและที่ดอน จงมาประชุมกัน ณ ที่นี้เถิด ท่านสาชุชน ทั้งหลาย ขอจงฟังคำของพระมุนีผู้ประเสริฐของข้าพเจ้า

ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ฯ

ท่านผู้เจริญทั้งหลาย บัดนี้เป็นเวลาฟังธรรม
ท่านผู้เจริญทั้งหลาย บัดนี้เป็นเวลาฟังธรรม
ท่านผู้เจริญทั้งหลาย บัดนี้เป็นเวลาฟังธรรม

 

ชุมนุมเทวดา คำแปล

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0023128151893616 Mins