สำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมด

วันที่ 24 เมย. พ.ศ.2562

สำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมด

ในระหว่างที่เรายังมีชีวิตอยู่…
เราจะดำเนินชีวิตอย่างไร
ให้ได้ประโยชน์สูงสุดของการมาเกิดเป็นมนุษย์
ประโยชน์สูงสุดของชีวิต...คืออะไร
ก็ต้องดูจากผู้ที่บรรลุประโยชน์อันสูงสุด
คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้งหลาย

ที่ท่านได้บรรลุประโยชน์อันสูงสุดของชีวิตในสังสารวัฏแล้ว
คือ สามารถดับทุกข์และหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้
นั่นคือประโยชน์อันสูงสุดของชีวิต…
ส่วนการทำมาหากินเพื่อให้ได้ทรัพย์มาหล่อเลี้ยงสังขาร
และนำมาสร้างบารมีนั้น ยังเป็นเรื่องรองลงมา
แม้จะมีความจำเป็นก็ตาม
แต่เรามีสิ่งเหล่านั้นก็เพื่อ...แสวงหาสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิต
๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

จากหนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ 2

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010865489641825 Mins