“Be time bus”

วันที่ 28 พค. พ.ศ.2562

“Be time bus”

“Be time bus” หรือชื่อเต็มก็คือ “Be time meditation & relaxation studio”

เป็นห้องฝึกสมาธิเคลื่อนที่บนรถบัสคันแรกของโลก ในนครนิวยอร์ค อเมริกา โดยบริษัท Be time practice incorp., เป็นเจ้าของ

รถบัสคันดังกล่าวนี้จะวิ่งไปจอดในเมืองต่าง ๆ ตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้คนที่สนใจเข้าไปใช้ฝึกทำสมาธิ โดยสามารถทำสมาธิร่วมกับผู้อื่นได้เป็นรอบ ๆ ละ 15 นาทีหรือ 30 นาที จะนั่งขัดสมาธิ นั่งพื้น นั่งเก้าอี้ธรรมดา หรือนั่งเก้าอี้ทรงสูงก็ได้ ซึ่งภายในรถบัสได้จัดบริการหลากหลายลักษณะ ด้วยแสง สี เสียง และบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำให้เกิดสมาธิมากที่สุด ตามแนวคิดของชาวตะวันตก

ผู้ที่สนใจฝึกสมาธิจะด้วยเพื่อการผ่อนคลายหรือจะด้วยวัตถุประสงค์ใดก็แล้วแต่ สามารถเข้าไปฝึกสมาธิแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่มก็ได้ โดยมีครูสอนสมาธิช่วยแนะนำวิธีการที่ถูกต้องให้หรือจะฝึกเองโดยลำพังก็ได้

การเข้าไปใช้ห้องฝึกสมาธิเคลื่อนที่บนรถบัสคันนี้ จะต้องจองล่วงหน้าผ่านมือถือหรือบนคอมพิวเตอร์ ตามตารางการเดินทางของรถบัสที่ไปจอดให้บริการ ณ จุดต่าง ๆ คิดค่าบริการ 11 ดอลลาร์ (ราว 350 บาท) ต่อ 15 นาทีและ 22 ดอลลาร์ (ราว 700 บาท) ต่อ 30 นาที โดยสามารถเข้าใช้บริการได้ครั้งละไม่เกิน 10 คนเท่านั้น 

ด้วยข้อจำกัดของชาวตะวันตก ทั้งการไม่มีวัดหรือสถานที่ฝึกสมาธิ ความไม่พร้อมของสถานที่ ความพร่องในความรู้ของวิธีการฝึกสมาธิ และประเด็นอื่น ๆ จึงทำให้เกิดธุรกิจห้องฝึกสมาธิเคลื่อนที่บนรถบัสขึ้นมา ซึ่งผู้ใช้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในอัตราที่สูงพอสมควร เพื่อที่จะเข้าไปฝึกสมาธิในเวลาจำกัด ภายใต้บริบทของสังคมโลกปัจจุบันที่เร่งรีบและซับซ้อนมากขึ้น

ทั้งนี้เนื่องจากชาวโลกทุกชาติและทุกศาสนาในปัจจุบันนี้ ได้ตระหนักและยอมรับโดยดุษณีว่า “พลังจิตที่เกิดจากการทำสมาธิ” มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและการประกอบธุรกิจการงานมากมายเพียงใด 

พวกเราชาวตะวันออก มีถิ่นกำเนิดและดำรงชีวิตอยู่ในประเทศไทย ประดุจดังดินแดนสุวรรณภูมิในพระพุทธศาสนา ที่มีความพร้อมสรรพทุกสิ่งอย่าง โดยไม่ต้องขวนขวายเหมือนกับชาวตะวันตก เพื่อจะได้มาซึ่ง “พลังจิต” ประเทศไทยมีวัดอยู่มากกว่า 41,000 แห่ง มีสำนักสงฆ์และสำนักวิปัสสนากว่า 1,000 แห่ง รวมทั้งมีสถาบันพลังจิตตานุภาพ ที่สอนการทำสมาธิอยู่ทั่วทุกจังหวัด ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ดังนั้น พวกเราจึงไม่ควรเพิกเฉยและละเลยโอกาสอันได้เปรียบเหนือกว่าชาวตะวันตกเหล่านั้น ด้วยการทำสมาธิเพื่อสะสมพลังจิตกันทุกวัน ๆ กันเถอะครับ เพราะพลังจิตนั้นเป็นอนันตประโยชน์จริง ๆ

ขอกราบขอบพระคุณ ดร.พระครูปลัดมงคลวัฒน์ ที่เมตตาแนะนำเรื่องนี้ สรุปและเรียบเรียงข้อมูลจากเว็บไซต์ Be time meditation & relaxation studio โดยมนต์ชัย เทียนทอง

#AmaravatiWellness
#AmaravatiAshram

 

 Total Execution Time: 0.0066693147023519 Mins