วัตถุประสงค์ของการเคารพในพระพุทธเจ้า

วันที่ 15 สค. พ.ศ.2562

วัตถุประสงค์ของการเคารพในพระพุทธเจ้า

       จุดมุ่งหมายสำคัญที่คนเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธทุกคน ต้องมีความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพื่อให้เรา


๑) พยายามศึกษาค้นคว้าหาคุณความดีของพระพุทธองค์  ซึ่งมิใช่เป็นเพียงคุณความดีดังเช่นชาวโลกทั่ว ๆ ไป แต่เป็นคุณความดี เหนือมนุษย์หรือสัตว์โลกทั้งภพ ๓ ทั้งนี้เพราะพระพุทธองค์เป็นบุคคลพ้นโลก ดังนั้นคุณความดีของพระพุทธองค์ จึงสมควรเรียกว่า “คุณวิเศษ”
 

๒) พยายามศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ คุณวิเศษของพระพุทธองค์นั้นมีปรากฏอย่างชัดเจนในพระธรรมคำสั่งสอนทั้งมวล ซึ่งสมบูรณ์พร้อมทั้งภาคปริยัติสัทธรรม ปฏิบัติ สัทธรรม และปฏิเวธสัทธรรม คือความเข้าใจแทงตลอดอันเป็นผลให้พระพุทธองค์สมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์สามารถตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ ยกฐานะขึ้นสู่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงอธิศีล อธิจิต และอธิปัญญา เหนือสัตว์โลกทั้งปวง และเหนือแม้กระทั่งพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งหลาย

 

๓) พยายามฝึกหัดขัดเกลาตนเอง เพื่อพัฒนาคุณความดีขึ้นในตน โดยยึดพระพุทธองค์เป็นต้นแบบที่สำคัญที่สุด การฝึกอบรม ตนเองตามแนวทางอธิศีล อธิจิต และอธิปัญญาของพระพุทธองค์ แม้การปฏิบัติของเราจะอยู่เพียงระดับศีล สมาธิ และปัญญาของบุคคลผู้ยังมีกิเลสอยู่ ก็ย่อมจะทำให้เราเป็นคนดีมีคุณค่าต่อสังคม
ไม่เป็นพิษเป็นภัยทำร้ายตนเอง ทำร้ายสังคม ประเทศชาติและศาสนา ยิ่งกว่านั้นก็ยังจะช่วยให้เราสามารถปิดนรก เปิดสวรรค์ให้แก่ตนเอง ในปรโลกได้  ตราบใดที่เรายังมั่นคงอยู่ในเส้นทางธรรมอย่างต่อเนื่อง ข้ามภพข้ามชาติ เราย่อมมีโอกาสกำจัดกิเลสออกจากใจโดยสิ้นเชิง สามารถบรรลุแดนอันเกษมคือพระนิพพานตาม พระพุทธองค์และพระอรหันตสาวกทั้งปวง ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในวัฏฏสงสารอันหาต้นหาปลายมิได้

 

๔) มีภูมิปัญญาทางธรรมสูงพอที่จะนำมาอบรมถ่ายทอดให้แก่ลูกหลานและบริวารรอบข้าง เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นตระหนักว่า การดำรงชีวิตอยู่อย่างสันติสุขในโลกนี้ ต้องประกอบด้วย ภูมิปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรม ปัญญาทางโลกทำให้คนเป็นคนเก่ง อาจสามารถทำมาหากินสร้างฐานะทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้นได้  ปัญญาทางธรรมทำให้คนมีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นอยู่ในใจ ไม่คิดสร้างความชั่ว หรือบาปอกุศลใด ๆ ทั้งสิ้น บุคคลที่มีความเก่งมากมาย หากขาดความดีแล้วไซร้ ก็คือมหาโจรในคราบผู้ดีนั่นเอง เขาย่อมมีพฤติกรรมทำร้ายสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาของตนอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งมวล และกว่าเขาจะรู้ว่าเขาทำร้ายตนเองก็ตอนที่เขากำลังเดินไปสู่นรกนั่นแหละ
 

๕) พยายามทำนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนา ซึ่งกอปรด้วยพระธรรมคำสั่งสอนอันวิเศษสุด ไว้เป็นสรณะของลูกหลานไทย ของผู้ใฝ่สันติสุข ตลอดจนผู้ปรารถนาจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในโลกใบนี้ แต่ยังควานหาวิธีที่ถูกต้องไม่พบ

จากหนังสือ ที่สุดแห่งธรรม ถึงได้ด้วยความเคารพ1
โดยคุณครูไม่เล็ก

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.014329548676809 Mins