“ทางก้าวหน้า” วันนี้…ในระดับนานาชาติ

วันที่ 02 มีค. พ.ศ.2547

“ทางก้าวหน้า” วันนี้…ในระดับนานาชาติ

.....หัวใจอันบริสุทธิ์ของเยาวชนเปรียบดังผืนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อเราได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความดีลงไปให้เจริญงอกงามในใจ ย่อมพร้อมที่จะหยั่งรากลึกลงสู่ผืนดิน เติบโตเป็นไม้ใหญ่ แผ่กิ่งก้านใบให้ความร่มเย็นแก่โลกอีกครั้ง เยาวชนเหล่านี้เมื่อได้รับการปลูกฝังศีลธรรมอันดี ประเทศชาติย่อมอุดมด้วยทรัพยากรบุคคล นำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมอย่างมั่นคงถาวรย้อนไปในอดีต ชีวิตนักกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา สมัยเมื่อกว่า ๔๐ ปีที่แล้ว ไม่มีความหลากหลายเหมือนในปัจจุบัน กิจกรรมที่ขึ้นหน้าขึ้นตาอันดับหนึ่งคือ กิจกรรมในเรื่อง กีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฟุตบอล นิสิตชายที่เล่นกีฬาเหล่านี้เก่งๆ จึง “ เด่น ” และ “ ดัง ” มาก ในสมัยนั้น.....แต่ปัจจุบัน วิถีสังคมเปลี่ยนไป ทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทสำคัญกับผู้คนทุกระดับชั้น กระแสสังคมตะวันตกกลายเป็นค่านิยมของคนรุ่นใหม่ ชมรมกีฬาและมารยาทไทยเลือนหายไป กลายเป็นชมรมแฟชั่นและการแสดง …เป็นผลพวงจากการให้ความสำคัญทางด้าน วัตถุ มากกว่า จิตใจคุณภาพใจที่ดีจึงค่อยๆ ลบเลือนไปทีละน้อย เป็นการแสวงหาความสุขตาม “รสนิยม” ที่ไร้จุดหมายและขอบเขต ความห่วงใยในเรื่องนี้มีอยู่ทุกหย่อมหญ้า จึงกลายเป็นที่มาของการก่อตั้ง ชมรมพุทธศาสตร์สากล ของกลุ่มเยาวชนที่มีเป้าหมายเดียวกันโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกันรังสรรค์ขึ้น . จุดประสงค์เพื่อเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาธรรมะ แล้วนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม.....ความเป็นมาของการจัดสอบตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๕ โดยกลุ่มชมรมพุทธศาสตร์ เพียง ๖ สถาบันร่วมกันจัดขึ้น เนื้อหาเรื่องมงคลชีวิต ๓๘ ประการ ในครั้งแรกมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ๓๘๒ คน ล่วงเข้าปีนี้เป็นปีที่ ๒๒ แห่งชัยชนะ มีสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเกือบ ๑๐๐ สถาบัน นับเป็นการตื่นตัวครั้งสำคัญ ของแวดวงการการศึกษาในบ้านเมืองเราด้วยจุดประสงค์ที่ชัดเจน ทีมงานที่มีมโนปณิธานมั่นคง ทำให้ “ทางก้าวหน้า” ในวันนี้ ก้าวสู่ระดับนานาชาติอย่างสง่างาม และพร้อมจะก้าวเดินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง สำหรับจำนวนผู้สมัครสอบในปีนี้ มีมากถึง ๔,๐๖๗,๓๗๒ คน ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา และเพิ่มรอบครูอาจารย์ที่กำลังเป็นที่จับตามอง ด้วยจำนวนครูผู้สมัครสอบมากกว่าปีก่อนถึง ๒๐๐ % นับเป็นการพัฒนาที่ก้าวกระโดด อันเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า ธรรมะ เป็นเครื่องยกระดับจิตใจเยาวชนของชาติอย่างได้ผล…โดยไม่แบ่งแยกวุฒิภาวะใดๆ.....ซึ่งในปีนี้ พิธีมอบโล่พระราชทานฯ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ ๒๒ ได้จัดตรงกับวันมาฆบูชา ๕ มีนาคม ๒๕๔๗ ณ สภาธรรมกายสากล จ.ปทุมธานี เวลา ๑๓.๒๐-๑๔.๓๐ น.

 

ลำดับโล่พระราชทานฯ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ ๒๒ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๙ โล่ ดังนี้

๑. โล่พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
รางวัลชนะเลิศ ระดับนักเรียนทหาร-ตำรวจ
ผู้รับโล่ นักเรียนนายเรือพรชัย แสวงคุณ โรงเรียนนายเรือสมุทรปราการ

๒. โล่เกียรติยศ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
มอบรางวัลชนะเลิศ ระดับครูอาจารย์
ผู้รับโล่ นายคณาวุฒิ คำพินิจ , นางสมพร วชิรประภากร , นางสาวกุหลาบ เงินคำจันทร์
ร.ร.พิงครัตน์ จังหวัดเชียงใหม่

๓. โล่เกียรติยศ ฯพณฯ ดร.ออสกา อารีอาส
อดีตประธานาธิบดีคอสตาริกา ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ปี ๑๙๘๗
มอบรางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา
ผู้รับโล่ นายบุรินทร์ คำไว ม.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

๔. โล่เกียรติคุณ คุณมาร์โก อองโตนิโอ โรดิเกส ดิอาส
อดีตผู้อำนวยการส่วนการศึกษาขั้นสูง สำนักยูเนสโก ปารีส
ผู้ช่วยพิเศษมหาวิทยาลัยแห่งสหประชาชาติ ณ กรุงปารีส
มอบรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้รับโล่ นายอโนชา มณีวิลัย ร.ร.สิงห์สมุทร จ.ชลบุรี

๕. โล่เกียรติยศ ดร.โรเบิร์ต มูลเลอร์
อธิการบดีเกียรติคุณ มหาวิทยาลัยสหประชาชาติเพื่อสันติภาพ
มอบรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้รับโล่ ด.ช.เชือก โชติช่วย ร.ร.คำเขื่อนแก้วชนูปถัมป์ จ.ยโสธร

๖. โล่เกียรติคุณ คุณมิเชล โกลด์
ทูตวิสามัญประจำองค์กรสหประชาชาติ รองประธานฝ่ายภาคพื้นอเมริกาเหนือ
สมาคมนักการศึกษาสากล เพื่อสันติภาพ
มอบรางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ผู้รับโล่ ด.ญ.พิมพ์พันธุ์ แจ่มสว่าง ร.ร.อนุบาลสุธีธร จ.นครปฐม

๗. โล่เกียรติคุณ ดร.สุนิตา คานธี ประธานสภาการศึกษาโลก
มอบรางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาตอนต้น
ผู้รับโล่ ด.ญ.นนทิชา แท่นทอง ร.ร.โสมาภานุสรณ์ กรุงเทพฯ

๘. โล่เกียรติยศ ราชินีนานา อาพีดู ราชินีแห่งแคว้นอบูรี ประเทศกานา
มอบรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม ระดับประถมศึกษาตอนต้น
ผู้รับโล่ ร.ร.โสมาภานุสรณ์ กรุงเทพฯ

๙. โล่เกียรติยศ องค์กังเชนลามะ
ประธานองค์กรลามะกังเชนเพื่อสันติภาพ ประเทศอิตาลี
มอบรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ผู้รับโล่ ร.ร.อนุบาลสุธีธร จ.นครปฐม

๑๐. โล่เกียรติยศ ดร.อัลเฟรโด สเฟียร์ ยูนีส
ผู้แทนพิเศษธนาคารโลก ประจำสหประชาชาติ
มอบรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้รับโล่ ร.ร.วัดทรงธรรม จ.สมุทรปราการ

๑๑. โล่เกียรติยศ ดร.ออเดร กิตากาวา
ที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการเรื่องเด็กและปัญหาความขัดแย้งทางอาวุธแห่งสหประชาชาติ
มอบรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้รับโล่ ร.ร.วัดทรงธรรม จ.สมุทรปราการ

๑๒. โล่เกียรติยศ ดร.นีน่า ลินน์ มีเยอร์ฮอฟ ประธานองค์กรยุวชนโลก
มอบรางวัลโรงเรียนดีเด่นประจำกรุงเทพฯและปริมณฑล
ผู้รับโล่ ร.ร.ราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมป์ จ.สมุทรปราการ

๑๓. โล่เกียรติยศ ดร.คาร์ลอส อัลเบอร์โต เอมีเดียโต
นักการศึกษา ประธานผู้ก่อตั้งเครือข่ายการศึกษาแห่งโลก
มอบรางวัล โรงเรียนดีเด่นประจำภาคกลาง
ผู้รับโล่ ร.ร.เทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) จ.นครปฐม

๑๔. โล่เกียรติยศ คุณอโศก มาน ศากยะ
ประธานองค์กรยุวพุทธสมาคมแห่งประเทศเนปาล
มอบรางวัล โรงเรียนดีเด่นประจำภาคใต้
ผู้รับโล่ ร.ร.ปากพะยูนพิทยาคาร จ.พัทลุง

๑๕. โล่เกียรติยศ คุณเนมศิริ มูทูกุมาระ
ประธานผู้ก่อตั้งองค์กรยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
มอบรางวัล โรงเรียนดีเด่น ประจำภาคเหนือ
ผู้รับโล่ ร.ร.อนุบาลตาก จ.ตาก

๑๖. โล่เกียรติยศ คุณเจฟฟรี่ ไรส์
ทูตพิเศษ องค์กรโรตารี่สากลเพื่อสันติภาพ
มอบรางวัล โรงเรียนดีเด่นประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้รับโล่ ร.ร.หนองบัววิทยายน จ.หนองบัวลำภู

๑๗. โล่เกียรติยศ ดร.เค็นเน็ธ ดับเบิ้ลยู ฮูด
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยเวอร์มันท
มอบรางวัลโรงเรียนดีเด่นประจำภาคตะวันออก
ผู้รับโล่ ร.ร.ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ จ.ชลบุรี

๑๘. โล่เกียรติยศ ดร.ริค แด็ลตัน
ประธานมูลนิธิเพื่อการส่งเสริมความเป็นเลิศทางการศึกษา
มอบรางวัลโรงเรียนดีเด่น ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒
ผู้รับโล่ ร.ร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง จ.พิษณุโลก

๑๙. โล่เกียรติคุณ คุณซิโมน รามูร์นูลูร์
ประธานองค์กรวิลลิส ฮาร์มาน เฮาส์ องค์กรสนับสนุนการศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพ
มอบรางวัล โรงเรียนดีเด่นระดับอนุบาล
ผู้รับโล่ ร.ร.ไทยนิยมสงเคราะห์ กรุงเทพมหานครฯ

 


ประวัติศาสตร์จะต้องจารึกกับเหตุการณ์ครั้งยิ่งใหญ่
ที่เกิดขึ้นกับเยาวชนไทยกว่าล้านคน ณ ผืนแผ่นดินไทย

ประวัติศาสตร์จะต้องบันทึกกับงานระดับโลก ด้วยมือของเยาวชนไทยนับหมื่นคน

ประวัติศาสตร์จะต้องจดจำกับการทุ่มเททั้งกายและใจ ของเยาวชนเหล่านี้

ประวัติศาสตร์จะยังไม่สมบูรณ์ หากขาดงานนี้… “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ ๒๒

 

อุบลเขียว

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.032928701241811 Mins