ความเชื่อเรื่องใครสร้างโลก

วันที่ 07 มค. พ.ศ.2563

สาระสำคัญจากการศึกษาจักรวาลวิทยา

ความเชื่อเรื่องใครสร้างโลก

ศาสนาพราหมณ์
                                       เมื่อพูดถึงโลกก็จะต้องมีผู้สร้าง เพราะโลกไม่สามารถเกิดขึ้นลอยๆ ได้ ดังนั้นในศาสนาพราหมณ์จึงมีความเชื่อว่า การสร้างโลกเป็นหน้าที่ของพระเจ้า และพระเจ้าผู้ทำหน้าที่สร้างโลกได้แก่ พระพรหม เมื่อพระพรหมสร้างโลกขึ้นมาแล้ว ระหว่างที่โลกกำลังดำเนินไป ได้เกิดอธรรมมีอำนาจเหนือธรรมะทำให้เกิดกลียุค เต็มไปด้วยความวุ่นวาย ความทุกข์เดือดร้อนนานาประการ เมื่อภาวะเช่นนี้เกิดขึ้น


                                       ก็เป็นหน้าที่ของพระวิษณุที่จะอวตารมาในโลกมนุษย์ เพื่อพิทักษ์ธรรม โดยได้เป็นนารายณ์ 10 ปางอวตารมาคุ้มครองโลก คอยดูแลให้ชีวิตในโลกดำเนินไปตามปกติเมื่อโลกดำเนินไป        ชีวาตมัน (วิญญาณ) ที่ยังไม่หลุดพ้นก็เวียนว่ายตายเกิดหลายภพ หลายชาติจนไม่ได้พักผ่อน ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพระศิวะ หรือพระอิศวรที่จะต้องทำลายโลก เพื่อให้ชีวาตมันที่ยังไม่หลุดพ้นเหล่านี้ได้พักผ่อน


                                        เมื่อโลกถูกทำลาย ชีวาตมันจะสลบไสลไปชั่วคราว ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิด ครั้นถึงเวลาอัน สมควรพระพรหมก็จะสร้างโลกขึ้นมาใหม่ ชีวาตมันที่สลบไสลไปชั่วคราวก็จะได้ร่างใหม่ ซึ่งจะเป็นอะไรนั้นขึ้นอยู่กับกรรมที่ทำไว้ในสมัยที่ เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกเก่า เช่น เป็นกษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ จัณฑาล เป็นต้น

 

ศาสนาคริสต์
 
                                        ศาสนาคริสต์สอนว่า พระยะโฮวาห์ทรงสร้างโลกและสรรพสิ่ง จากความว่างเปล่า คือ มิได้สร้างจากสิ่งที่เห็นได้หรือจากวัตถุใดๆ พระองค์ทรงสร้างด้วยพระดำรัส ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ มีกล่าวไว้ในพระคัมภีร์อย่างชัดเจนว่า สรรพสิ่งทั้งปวงรวมทั้งโลกและมนุษย์ เกิดจากการสร้าง ของพระเจ้าทั้งสิ้น ในคัมภีร์ได้กล่าวถึงการสร้างของพระองค์ตามลำดับดังนี้                                                                               
                    วันที่ 1 ทรงสร้างขอบเขตของโลก บันดาลให้มีกลางวันและกลางคืน
                    วันที่ 2 ทรงสร้างท้องฟ้า
                    วันที่ 3 ทรงสร้างแผ่นดิน ทะเล แล้วบันดาลให้เกิดพืชบนแผ่นดิน
                    วันที่ 4 ทรงให้มีดวงสว่างเพื่อแยกกลางวันกับกลางคืน และเป็นเครื่องหมายบอกฤดู วัน
 เดือน ปี (ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวต่างๆ )
                    วันที่ 5 ทรงสร้างสัตว์ในทะเลและสัตว์ในอากาศ
                    วันที่ 6 ทรงสร้างสัตว์บนแผ่นดินตามชนิดของมัน แล้วทรงสร้างมนุษย์ชายหญิงให้เป็น
เจ้าของสิ่งต่างๆ เหล่านั้น
                    วันที่ 7 เป็นวันบริสุทธิ์ ที่ทรงหยุดพักจากการงานทั้งสิ้น


ศาสนายูดาย                                                                                                                                                                     ในศาสนายูดายกล่าวว่า วันแรกที่พระเจ้าเริ่มสร้างโลกเป็นวันอาทิตย์ วันหยุดสร้างสิ่งทั้งปวงจึงเป็นวันเสาร์ แต่ในศาสนาคริสต์ พระเจ้าเริ่มสร้างโลกตั้งแต่วันจันทร์ เพราะฉะนั้นวันหยุดจึงเป็นวันอาทิตย์พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งเสร็จในเวลา 6 วันเท่านั้น ทั้งนี้เพราะการสร้างโลกมิได้เป็นสิ่งยากลำบาก


                                             สำหรับพระองค์ เพียงแต่พระองค์ประสงค์จะให้มีอะไรเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นทันทีเมื่อพระเจ้าสร้างโลกแล้ว ทรงคอยดูแลโลก จึงทรงประทับอยู่ทุกหนแห่ง แต่โลกก็ไม่ใช่พระองค์เนื่องจากผู้สร้างทรงเป็นจริง โลกนี้จึงเป็นจริงด้วย แต่ก็ไม่จริงแท้ มีอยู่ชั่วคราวสักวันหนึ่งจะถูกทำลาย แต่จะ
เป็นเมื่อไรไม่มีใครทราบ นอกจากพระเจ้าเท่านั้น

 

ศาสนาอิสลาม
                                             ศาสนาอิสลามสอนว่า พระอัลเลาะห์ทรงสร้างโลกและสรรพสิ่ง ในคัมภีร์อัลกุรอาน กล่าวว่าพระอัลเลาะห์ทรงสร้างท้องฟ้า แล้วทรงบันดาลให้มีกลางวันกลางคืน สร้างพื้นธรณี และสรรพสิ่งต่างๆอันมีอยู่ระหว่างสวรรค์กับพื้นธรณีนั้น ได้แก่ ต้นไม้ ภูเขา ลำน้ำและทุ่งหญ้าสรรพสิ่งและสรรพสัตว์ และสร้างมนุษย์ให้เป็นใหญ่ในสิ่งเหล่านั้น รวมเวลาทั้งหมด 6 วัน ในนิกายซุนนี มีคัมภีร์มิสคาต ซึ่งเป็นอรรถกถาของคัมภีร์อัลกุรอาน บอกถึงรายละเอียดการสร้างโลกเพิ่มเติมว่า                                                                  
                    วันเสาร์ ทรงสร้างแผ่นดิน
                    วันอาทิตย์ ทรงสร้างภูเขา
                    วันจันทร์ ทรงสร้างต้นไม้
                    วันอังคาร ทรงสร้างสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย
                    วันพุธ ทรงสร้างสิ่งที่ดีทั้งปวง
                    วันพฤหัสบดี ทรงสร้างสัตว์อื่นๆ
                    วันศุกร์ ทรงสร้างมนุษย์คนแรก แล้วทรงหยุดสร้าง
                    ด้วยเหตุนี้ทางศาสนาอิสลามจึงถือว่า วันศุกร์เป็นวันพระ


                                             พระอัลเลาะห์ทรงเป็นอมตะ ดำรงอยู่ตลอดกาล แต่สิ่งที่พระองค์สร้างขึ้นนั้นดำรงอยู่เพียงชั่วคราว สักวันหนึ่งพระอัลเลาะห์จะทรงทำลาย ส่วนจะเป็นเมื่อไรนั้น พระอัลเลาะห์เท่านั้นที่ทรงทราบ โลกแม้จะยังไม่ถูกทำลาย ก็ต้องขึ้นอยู่กับพระเจ้าตลอดเวลา จะไม่มีอะไรบังเกิดขึ้นได้เลย ถ้าไม่ใช่ความประสงค์ของพระองค์

จากหนังสือ DOU
           วิชา GL 101 จักรวาลวิทยา
                                 กลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0016359488169352 Mins