ธรรมสากัจฉา

วันที่ 08 เมย. พ.ศ.2547

   ....ธรรมสากัจฉา แปลว่า การสนทนาธรรม การพูดคุยกันในเรื่องต่างๆ

 

             .....ธรรมสากัจฉา หมายถึงการสนทนา การเสวนา การปรึกษาหารือ การแลกเปลี่ยน ความรู้ซึ่งกันและกันในเรื่องธรรม เรื่องความดีงาม เรื่องการดำเนินชีวิต เรื่องการศึกษาความรู้ เป็นต้น

 

           .....ธรรมสากัจฉา เป็นวิธีการสอนอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติ เช่นทรงสนทนากับพระสงฆ์ในบางโอกาส ทรงสนทนากับผู้เข้าเฝ้าเสด็จไปทรงสนทนากับนักบวชต่างลัทธิ เป็นต้น

 

           .....ธรรมสากัจฉา เป็นการรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน เปิดโอกาสให้คู่สนทนาแสดงทัศนะของตนได้เต็มที่ ทำให้เกิดสติปัญญา ความเป็นกันเอง และความสนิทสนมคุ้นเคย
 

 Total Execution Time: 0.0011593182881673 Mins