๒๒ เมษายน คุ้มครองโลกด้วยธรรม

วันที่ 22 เมย. พ.ศ.2547

 

 


.....กว่า ๓ ศตวรรษมาแล้วที่ประชากรของโลกตื่นตัวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม มีผู้ร่วมสนับสนุนในระยะเริ่มต้นถึงกว่า ๒๐ ล้านคน ช่วยรณรงค์เรียกร้องให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการคุ้มครองโลก ดังนั้นในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๑๓ ประชาชนอเมริกันที่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้พร้อมใจกันมาชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้เพิ่มมาตรการป้องกันมลภาวะ และการทำลายทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นโลก

.....ผลจากการชุมนุมครั้งนั้นก่อให้เกิดการออกพระราชบัญญัติแก้ไขมลพิษในอากาศของสหรัฐอเมริกา และมีการจัดตั้งสำนักงานป้องกันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้น และกำหนดให้ วันที่ 22 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันคุ้มครองโลก” หรือ “Earth Day”

.....ในปีต่อๆ มา กิจกรรมวันคุ้มครองโลก ค่อยๆ ขยายเครือข่ายกว้างออกไปเรื่อยๆ จนทั่วทุกมุมโลก ประมาณการกันว่าในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งเป็นปีแรกที่มีเครือข่าย Earth Day ครอบคลุมไปทั่วโลก ได้มีชาวโลกกว่า ๒๐๐ ล้านคนจาก ๑๔๑ ประเทศเข้าร่วมกิจกรรมนี้

     โลกบาลธรรม : ธรรมะคุ้มครองโลก

.....ทางด้านองค์กรศาสนา โดย องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ตระหนักในความสำคัญของการปกป้องโลกไว้ด้วยธรรมะ จึงได้มีมติให้วันที่ ๒๒ เมษายน เป็นวัน “ธรรมะคุ้มครองโลก” เพื่อประกาศให้ชาวโลกได้ตระหนักถึงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอันทรงคุณค่าที่สุดของมนุษย์คือ ใจ ของเราเอง ซึ่งจะต้องได้รับการปกป้องดูแลรักษา ให้มีคุณภาพสูงขึ้น ด้วยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อจิตใจมนุษย์ได้รับการปลูกฝังศีลธรรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ก็จะเกิดความรัก ความเมตตา และความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม ในเวลาเดียวกันก็จะทำตนให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับผู้อื่นด้วย

.....ทั้งนี้ ธรรมอันเป็นเครื่องคุ้มครองโลก เรียกว่า โลกบาลธรรม คือ หิริ และ โอตตัปปะ

.....หิริ คือ ความรู้สึกละอายใจไม่กล้าทำความชั่ว ถ้าเราไม่ชอบอะไร เราก็จะอยู่ห่างไกลและไม่ทำสิ่งนั้น ยิ่งเราไม่ชอบความชั่วมากเท่าไหร่ โอกาสที่เราจะทำความชั่วก็ไม่มีเลย เช่น เราไม่ชอบขโมยของของใคร เราก็จะไม่มีวันเอาของของเขาเป็นอันขาด ถึงแม้จะไม่มีใครรู้ก็ตาม

.....โอตตัปปะ คือ ความรู้สึกกลัวว่าความชั่วที่ตัวเองเคยทำไว้จะกลับมาตอบสนองเข้าวันใดวันหนึ่ง ถ้าเราไม่อยากให้สิ่งใดเกิดขึ้น เราก็จะไม่ทำเรื่องที่จะเป็นเหตุให้เราต้องเจอสิ่งนั้น คนที่ทำความชั่ว ย่อมต้องรับผลของความชั่วที่ตนเองทำไว้อย่างแน่นอนคนที่มีหิริโอตตัปปะ ย่อมไม่ทำร้ายและสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น ย่อมไม่ทำลายสภาพแวดล้อม และไม่ทำลายโลกให้เสียหาย เพราะเขาไม่ชอบทำลายล้างและกลัวผลของการทำลายล้างนั้น บุคคลใดที่มีทั้งหิริ และโอตตัปปะจะไม่ทำลายหรือ ทำร้ายผู้อื่น ทั้งจะเป็นผู้ที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมด้วยการควบคุมจิตใจของตนให้ตั้งอยู่ในศีลและธรรม

 

     ทั้งวันปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงธรรม


.....เช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา วันคุ้มครองโลก วันที่ ๒๒ เมษายนปีนี้ วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ได้ร่วมกันจัดงานขึ้นทั้งวันจะเป็นการปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนาเพื่อให้เกิดสันติภาพขึ้นในโลก และ ในช่วงเย็นมีพิธีหล่อองค์พระธรรมกาย ๓๐๐,๐๐๐ องค์ อันเป็นสัญลักษณ์ของการปฏิบัติธรรม เพื่อแสวงหาสันติสุขภายใน เพื่อขยายสันติสุขระดับบุคคลสู่สันติภาพระดับโลก โดยองค์พระทั้งหมดจะอาราธนาไปประดิษฐานบนอาคาร ๖๐ ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์โดยสถานที่จัดงานอยู่ที่สภาธรรมกายสากล และลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

.....พิธีในภาคเช้าเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. เมื่อสาธุชนพร้อมกัน ณ สภาธรรมกายสากล ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า เป็นการกล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย จากนั้นเมื่อ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี นำสาธุชนนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ผ่องใส จากนั้น สาธุชนร่วมประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน แด่พระภิกษุสามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญ ที่เดินทางมาจากทั่วทุกภาคของประเทศ ประมาณ ๕,๐๐๐ รูป เพื่อแสดงมุทิตาแด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ในวาระที่อายุครบ ๖๐ ปี โดยในครั้งนี้ไม่ได้มีฎีกาจากทางวัดแต่อย่างใด

.....พิธีในภาคบ่าย เวลา ๑๓.๑๕ น. คณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์สรรเสริญคุณของ พระธรรมกาย ด้วยใจที่ผ่องใส รูปกายอันลักษณะมหาบุรุษของพระธรรมกายแจ่มชัดอยู่ในใจของทุกท่าน และเป็นการตอกย้ำให้องค์พระในใจชัดเจนมากขึ้น เมื่อพระราชภาวนาวิสุทธิ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี นำสาธุชนนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอีกครั้ง คนเรานั้นเมื่อกายสงบ ใจหยุดนิ่ง ความสุขที่เคยไขว้คว้าก็ไม่ต้องไปแสวงหาที่ใดอีกแล้ว เพราะความสุขทั้งมวลอยู่ที่ใจหยุดนิ่ง ที่กลางกายของเรานั่นเอง หลังจากนั่งสมาธิและแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลกับให้หมู่ญาติแล้วท่านประธานสงฆ์ ให้โอวาทแก่สาธุชนเนื่องในวันคุ้มครองโลก

 

     หล่อลักษณะมหาบุรุษ ๓๐๐,๐๐๐ องค์ ประดิษฐานบนอาคาร ๖๐ ปีฯ

.....ยามบ่ายดวงตะวันยอแสง ความร้อนระอุของอากาศเดือนเมษายนเริ่มคลายตัวลง คณะพระภิกษุสามเณร และสาธุชนเคลื่อนตัวจากสภาธรรมกายสากล สู่ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ ศูนย์กลางพิธีการหล่อพระธรรมกาย การหล่อพระครั้งนี้เป็นครั้งประวัติศาสตร์ เพราะเป็นการหล่อพระพร้อมกันถึง ๓ แสนองค์ เพื่อนำไปประดิษฐานบนอาคาร ๖๐ ปีพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ซึ่งเป็นอาคารภาวนา เพื่อการศึกษาค้นคว้าด้านการภาวนาขั้นสูง รูปทรงอาคารมีลักษณะยอดโดมคล้ายกับมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี

.....อนึ่ง องค์พระธรรมกาย ที่หล่อในครั้งนี้ พยายามให้ได้ใกล้เคียงลักษณะมหาบุรุษ ๓๒ ประการ มากที่สุด เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการปฏิบัติธรรม ผู้ที่พบเห็นแล้วย่อมมีจิตเลื่อมใสน้อมใจไปสู่การปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ ให้ใจเกาะเกี่ยวกับพระรัตนตรัยได้ง่าย

.....เป็นเครื่องเตือนใจว่า ลักษณะมหาบุรุษทั้ง ๓๒ ประการ เกิดขึ้นได้จากการสั่งสมคุณธรรมความดี สั่งสมบุญบารมี ด้วยการที่พระองค์ทรงใช้ร่างกายทุกส่วนสร้างความดีมาโดยตลอดระยะเวลา ๔ อสงไขย กับแสนมหากัปป์ อวัยวะทุกส่วนของท่านจึงสมบูรณ์พร้อมจนได้ลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากชาวโลกทั่วไป และด้วยคุณธรรมความดีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ จึงบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้พบเห็นย่อมมีแรงบันดาลใจปฏิบัติตามพระองค์เช่นกัน หรืออีกนัยหนึ่ง ลักษณะมหาบุรุษ ๓๒ ประการของพระพุทธองค์จึงเป็นเครื่องเตือนใจชาวโลก ได้เรียนรู้ถึงแบบอย่างการคุ้มครองโลกที่แท้จริง คือ การคุ้มครองโลกด้วยธรรม

.....ในเวลา ๑๗.๐๐ น.ท่านประธานสงฆ์ คือ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ เดินทางมาถึงลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อนำสาธุชนกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส ด้วยการนั่งสมาธิเจริญภาวนา จากนั้นท่านประธานสงฆ์ประกอบพิธีหย่อนโลหะที่มีชื่อว่า “มหาสุวรรณนิธิ” ลงในเบ้าหลอม และกล่าวนำสาธุชนอธิษฐานจิต ก่อนหย่อนก้อนโลหะลงในเบ้า เพื่อหลอพระธรรมกาย ๓ แสนองค์พร้อมกัน พร้อมกับการสวดมนต์บท “มหาสุวรรณนิธิสิริมังคลาธิษฐาน” ซึ่งเป็นทำนองสรภัญญะ ที่ไพเราะ โดยคณะสงฆ์ผู้แทนประกอบพิธีเทน้ำโลหะลงในเบ้าหล่อองค์พระ ขณะที่คณะสงฆ์ทั้งหมดร่วมเจริญพระพุทธมนต์ชยันโต จากนั้นทั้งพระภิกษุสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย

.....เมื่อพิธีการหล่อพระธรรมกาย ๓ แสนองค์เสร็จสิ้นลงแล้ว พระราชภาวนาวิสุทธิ์นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัยและถ่ายรูปประวัติศาสตร์ร่วมกัน จากนั้นคณะสงฆ์จะได้มอบ “พระของขวัญ” เป็นเหรียญที่ระลึก “รุ่นจักรแก้ว” แก่สาธุชนที่มาร่วมงาน เพื่อนำไปเป็นเครื่องเตือนความทรงจำให้ระลึกถึงบุญใหญ่ ในการหล่อพระพุทธปฏิมากรถึง ๓ แสนองค์ ในวันคุ้มครองโลก วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๗

 

 

 

ภัทรา ประภาสชล

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001922881603241 Mins