บรรพชาสามเณร

วันที่ 11 เมย. พ.ศ.2551

       ระหว่างช่วงปิดภาคการศึกษา นับเป็นโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามาศึกษาและฝึกฝนอบรมตนเองให้มีความรู้ในพระพุทธศาสนา นำไปพัฒนาตนเองให้เป็นเด็กเก่งและดี มีคุณภาพของครอบครัวและสังคมได้ ดังนี้วัดพระธรรมกายเห็นความสำคัญดังกล่าว และจะเปิดโครงการเพื่อเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำมาโดยตลอด

โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 5 เมษายน พุทธศักราช 2551 วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จัดพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท จำนวน 518 รูป ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระพุทธวรญาณ (ทอง สุวรรณสาโร ป.ธ.6) เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม มาเป็นพระอุปัชฌาย์ พิธีเริ่มด้วย นาคยุวธรรมทายาทและมัชฌิมธรรมทายาท เดินเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ 1 รอบ ต่อด้วยพิธีวันทาเจดีย์และพิธีขอขมาและมอบผ้าไตร จากนั้นเป็นพิธีขอบรรพชา พิธีขอสรณคมน์และขอศีล พิธีขอนิสัยและรับฟังโอวาทจากพระอุปัชฌาย์

พิธีบุญเป็นไปด้วยความงดงามเรียบร้อย สร้างความปิติยินดีแก่ผู้มาร่วมในงานทั้งผู้ปกครอง คณะเจ้าภาพ ตลอดจนสาธุชนเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาในช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อนให้เป็นประโยชน์ ด้วยการศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อปลูกฝังศีลธรรม รักษาวัฒนธรรมการบวชเรียนให้กับเยาวชน เพื่อจะได้เป็นคนเก่งและดี จากการศึกษาในภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ความรู้ในพระพุทธศาสนา ตั้งแต่การทำทาน รักษาศีล ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ศึกษาธรรมะและหล่อหลอมคุณธรรม ชีวิตสามเณรเหล่ากอของสมณะ รวมทั้งการอยู่ร่วมกันผ่านการทำงานเป็นทีม ด้วยความพร้อมเพรียง

และคาดว่า หลังจบการอบรมเยาวชนจะมีความรู้ในพระพุทธศาสนา รักพระพุทธศาสนา จะได้นำความรู้จากการฝึกปฏิบัตินำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตที่ดีงามต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติต่อไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00084995031356812 Mins