ตรัสรู้

วันที่ 21 พค. พ.ศ.2547

 

 

.....ตรัสรู้ แปลว่า รู้อย่างแจ่มแจ้ง รู้ชัดเจนไม่มีข้อสงสัย ปกติใช้เป็นคำเฉพาะสำหรับพระพุทธเจ้า

 

.....ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือ ตรัสรู้ญาณ ๓ ได้แก่

.....๑.บุพเพนิวาสานุสสติญาณ ความรู้เป็นเหตุให้ระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในอดีตได้คือระลึกชาติได้

.....๒.จุตูปปาตญาณ ความรู้ในจุติและอุบัติเกิดของสัตว์ทั้งหลาย เรียก ทิพยจักษุญาณ บ้าง

.....๓.อาสวักขยญาณ ความรู้ในการกำจัดอาสวกิเลสี้

 Total Execution Time: 0.0034361481666565 Mins