คำอาราธนา ถวายทาน คาถาบูชาต่างๆ

วันที่ 22 กค. พ.ศ.2564

คำอาราธนา ถวายทาน คาถาบูชาต่างๆ

คำอาราธนา ถวายทาน
คาถาบูชาต่างๆ

คำอาราธนาพระปริตร     
วิปัตติปะฏิพาหายะ     สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
สัพพะทุกขะวินาสายะ     ปะริตตัง พ๎รูถะ มังคะลัง.
วิปัตติปะฏิพาหายะ     สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
สัพพะภะยะวินาสายะ     ปะริตตัง พ๎รูถะ มังคะลัง.
วิปัตติปะฏิพาหายะ     สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
สัพพะโรคะวินาสายะ     ปะริตตัง พ๎รูถะ มังคะลัง.

คำแปล

       ขอพระสงฆ์ทั้งหลาย จงสวดพระปริตร อันเป็นมงคลเพื่อป้องกันความวิบัติ เพื่อความสำเร็จในสมบัติทั้งปวง และเพื่อให้ทุกข์ทั้งปวงพินาศไป เพื่อให้ภัยทั้งปวงพินาศไป เพื่อให้โรคทั้งปวงพินาศไป.

 

คำลาข้าวพระพุทธ
เสสัง มังคะลา ยาจามิ.
ข้าพเจ้าขอรับเอาส่วนที่เหลือจากส่วนอันเป็นมงคลนี้ไป.

 

คำถวายข้าวพระพุทธ
อิมัง, สูปะพ๎ยัญชะนะสัมปันนัง, สาลีนัง, โอหะนัง, อุทะกัง วะรัง, พุทธัสสะ ปูเชมิ.

      ข้าพเจ้าขอบูชาข้าวสาลี ข้าวสุก พร้อมทั้งแกงและกับ และนํ้าอันประเสริฐแด่พระพุทธเจ้า.

 

คำอาราธนาธรรม
พ๎รัห๎มา จะ โลกาธิปะตี สะหัมปะติ
กะตัญชะลี* อะนะธิวะรัง* อะยาจะถะ
สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา
เทเสตุ ธัมมัง อะนุกัมปิมัง ปะชัง.

      ท้าวสหัมบดีพรหม ผู้เป็นใหญ่แห่งโลก, ได้ประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐว่า, สัตว์ผู้มีธุลี (คือกิเลส) ในดวงตาน้อยมีอยู่ในโลก, ขอพระคุณเจ้าโปรดแสดงธรรมอนุเคราะห์ด้วยเถิด.
*ยึดตามพระไตรปิฎกบาลี เล่มที่ ๓๓ หน้า ๔๓๔, ปัจจุบันมักใช้เป็น กัตอัญชลี, อันธิวะรัง ชึ่งเป็นศัพท์ที่ผิดแปลไม่ได้ความหมาย


คำถวายสังฆทาน (สามัญ)

      อิมานิ มะยัง ภันเต, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง หิตายะ, สุขายะ.

คำแปล

       ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ภัตตาหาร, กับทั้งบริวารเหล่านี้, แก่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ, ภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, สิ้นกาลนานเทอญ.


คำถวายสังฆทาน (อุทิศ)

     อิมานิ มะยัง ภันเต, มะตะกะภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, มะตะกะภัตตานิ, สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ญาตะกานัง, กาละกะตานัง, ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.

คำแปล

     ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวายมตกภัตตาหาร, กับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ, มตกภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย, แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย, มีมารดาบิดาเป็นต้น, และ..................... ผู้ทำกาละล่วงลับไปแล้วด้วย, สิ้นกาลนานเทอญ.

(ที่จุด .................... ไว้ให้เติมชื่อผู้ที่จะอุทิศเข้าไป)

 

คำถวายทาน (แก่แม่ชี)

      อิมานิ มะยัง ภันเต, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, สีละวันตีนัง, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, สีสะวันตี, อิมานิ, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหันตุ, อัมหากัง, ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.

คำแปล

      ข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร, กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่ท่านผู้ทรงศีล, ขอท่านผู้ทรงศีลจงรับซึ่งภัตตาหาร, กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, สิ้นกาลนานเทอญ.

 

คำถวายผ้าป่า (แก่แม่ชี)

      อิมานิ มะยัง ภันเต, ปังสุกูละจีวะรานิ, สะปะริวารานิ, สีละวันตีนัง, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, สีละวันตี, อิมานิ, ปังสุกูละจีวะรานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหันตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.

คำแปล

       ข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวายผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่ท่านผู้ทรงศีล, ขอท่านผู้ทรงศีล, จงรับซึ่งผ้าบังสุกุลจีวร, กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยขน์, เพื่อความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, สิ้นกาลนานเทอญ.

 

คำชักผ้าป่า
(ใช้ได้ทั้งพระสงฆ์และแม่ชี)
อิทัง ปังสุกูละจีวะรัง อัสสามิกัง มัยหัง ปาปุณาติ. 
(ผ้าบังสุกุลจีวร ที่ไม่มีเจ้าของนี้ ย่อมถึงแก่เรา)


คำถวายเทียนพรรษา

(ทั้งแก่พระสงฆ์และแม่ชี)

      อิมัง ภันเต, พุทธะปูชายะ, วัสสะคะตัง, ปะทีปัง, สังฆัสสะ, (ถ้าถวายแก่แม่ชีว่า สีละวันตีนังโอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, อิมัง, วัสสะคะตัง, ปะทีปัง, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัญจะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ, เปตานัง, สัพเพสัญจะ เทวะตานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.

คำแปล

      ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, (ถ้าถวายแก่แม่ชีว่า ข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญ) ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ซึ่งเทียนประจำพรรษาเล่มนี้, เพื่อเป็นพุทธบูชา, แด่พระสงฆ์, ขอพระสงฆ์จงรับ, (ถ้าถวายแก่แม่ชีว่า แด่ท่านผู้ทรงศีล, ขอท่านผู้ทรงศีลจงรับ) ซึ่งเทียนประจำพรรษาเล่มนี้, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย, แก่มารดาบิดา ญาติสาโลหิตมิตรสหายที่ล่วงลับไปแล้วยังปรโลกด้วย, กับเทพยดาทั้งหลายทั้งปวง, สิ้นกาลนานเทอญ.

 

คำถวายผ้าวัสสิกสาฎก (ผ้าอาบน้ำฝน)

      อิมานิ มะยัง ภันเต, วัสสิกะสาฏิกานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, วัสสิกะสาฏิกานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.

คำแปล

        ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ผ้าอาบนํ้าฝนกับทั้งบริวารเหล่านี้, แก่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับผ้าอาบน้ำฝนกับทั้งบริวารเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, สิ้นกาลนานเทอญ.

 

คำปวารณาปัจจัย ๔ ต่อภิกษุและแม่ชี

        ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอปวารณาปัจจัย ทั้ง ๔ ตลอด (ระยะเวลา).... แด่พระภิกษุสงฆ์ (ถ้าปวารณาต่อแม่ชีว่า แด่ท่านผู้ทรงศีล) ทั้งหลาย เมื่อท่านประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใด ขอท่านทั้งหลายจงเรียกร้องต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายจะนำมาถวายตามความสามารถเพื่อสำเร็จประโยชน์ และความสุขของข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ.


คำถวายผ้ากฐิน

          อิมัง ภันเต. สะปะริวารัง, กะฐินะจีวะระทุสสัง, สังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, สังโฆ, อิมัง, สะปะริวารัง, กะฐินะทุสสัง, ปะฏิคคัณหาตุ, ปะฏิคคะเหต๎วาจะ, อิมินา ทุสเสนะ, กะฐินัง, อัตถะระตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.

คำแปล

       ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ผ้ากฐินจีวรกับทั้งบริวารนี้, แด่พระสงฆ์, ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากฐินกับทั้งบริวารนี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, และเมื่อรับแล้วขอจงกรานกฐินด้วยผ้านี้, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, สิ้นกาลนานเทอญ.

 

คำถวายผ้าป่า

       อิมานิ มะยัง ภันเต, ปังสุกุละจีวะรานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, ปังสุกุละจีวะรานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.

คำแปล

      ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แก่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบังสุกุลจีวร, กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยขน์, เพื่อความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, สิ้นกาลนานเทอญ.


คำภาวนารดนํ้าศพ

      กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง อะโหสิกัมมัง สัพพะปาปัง วินัสสะตุ อิทัง มะตะกะสะรีรัง อุทะกัง วิยะ สิญจิตัง อะโหสิกัมมัง.

คำแปล

     กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ตลอดถึงบาปทั้งปวงที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้ว ขอจงถึงความสลายกลายเป็นอโหสิกรรม ดุจน้ำที่ข้าพเจ้าราดรดบนศพนี้ถึงความเหือดแห้งเทอญ.

คำบูชาพระภูมิเจ้าที่

นะโมเม ชะยะมังคะลัง ภูมิเทวานัง สักการะวันทะนัง สาธุ สาธุ.

 

คำถวายเครื่องสังเวย

อิมัง สูปะพ๎ยัญชะนะสัมปันนัง สะอุทะกัง วะรัง ภุมมัสสะ เทมิ.

 

คำลาเครื่องสังเวย

เสสัง มังคะลัง ยาจามิ.

 

คำจบใส่บาตร

อิทัง ทานัง, สีสะวันตานัง ภิกขูนัง นิยยาเทมิ,
สุทินนัง วะตะ เม ทานัง, อาสะวักขะยาวะหัง, นิพพานะปัจจโย โหตุ.

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0057676672935486 Mins