เป็นพระคาถาป้องกันภยันตรายต่าง ๆ เวลาออกเดินทางไกล หรืออยู่ภายในบ้าน
...อ่านต่อ
(นำ) (หันทะ มะยัง อะริยัฏฐังคิกะมัคคะปาฐัง ภะณามะ เส.) (เชิญเถิด เราทั้งหลาย มาสวดพระบาลีว่าด้วยอริยมรรคมีองค์แปดกันเถิด.)
...อ่านต่อ
ฉินทะ โสตัง ปะรักกัมมะ, กาเม ปะนูทะ พ๎ราห๎มะณะ, ท่านจงพยายามตัดตัณหาเพียงดังกระแสนํ้าเสีย, จงถ่ายถอนกามทั้งหลายเสียเถิดนะพราหมณ์ ;
...อ่านต่อ
สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้เห็น ผู้เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ได้ทรงภาษิตไว้ดังนี้ :-
...อ่านต่อ
(นำ) (หันทะ มะยัง ทะสะธัมมะสุตตะคาลาโย ภะณามะ เส.) (เชิญเถิด เราทั้งหลายจงกล่าวคาถาพิจารณาธรรม ๑๐ ประการเถิด.)
...อ่านต่อ
(นำ) (หันทะ มะยัง อุโปสะถัฏฐังคะปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส.) (เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกล่าวบาลีว่าด้วยการพิจารณาองค์อุโบสถแปด กันเกิด.)
...อ่านต่อ
สีตัง อุณหัง ปะฏิหันติ, เสนาสนะย่อมป้องกันเย็นและร้อน ; ตะโต วาฬะมิคานิ จะ, และสัตว์ร้าย ; สิริงสะเป จะ มะกะเส, งู ยุง ;
...อ่านต่อ
ภุตตา โภคา ภะตา ภัจจา, โภคะทั้งหลายเราได้บริโภคแล้ว บุคคลทั้งหลายที่ควรเลี้ยง เราได้เลี้ยงแล้ว ;
...อ่านต่อ
ใช้สวดอนุโมทนาในงานเปิดร้าน, ขึ้นบ้านใหม่, ทำบุญบ้าน, และงานมงคลสมรส ยัส๎มิง ปะเทเส กัปเปติ วาสัง ปัณฑิตะชาติโย,
...อ่านต่อ
ใช้สวดอนุโมทนาต่อจากสัพพีในงานมงคลหรือการทำบุญทั่วไป อายุโท พะละโท ธีโร, ผู้มีปัญญา ให้อายุ ให้กำลัง ;
...อ่านต่อ
ใช้สวดอนุโมทนา ในการถวายทานกรณีพิเศษ เช่น สลากภัต, สังฆทาน เป็นต้น อัคคะโต เว ปะสันนานัง อัคคัง ธัมมัง วิชานะตัง,
...อ่านต่อ
ใช้สวดอนุโมทนา ในงานศพหรืองานทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ ติโรกุฑเฑสุ ติฏฐันติ สันธิสิงฆาฏะเกสุ จะ
...อ่านต่อ
ใช้สวดอนุโมทนา ในงานทำบุญตามกาล เช่น ทอดกฐิน เป็นต้น กาเล ทะทันติ สะปัญญา วะทัญญู วีตะมัจฉะรา,
...อ่านต่อ
ใช้สวดเพื่ออนุโมทนา ต่อจากสัพพี ฯ ในงานมงคลทั่วไป สัพพะพุทธานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง ;
...อ่านต่อ
(พระรูปที่ ๒ รับ แล้วสวดพร้อมกัน เจ้าภาพประนมมือรับพร) สัพพีติโย วิวัชชันตุ, ขอความจัญไรทั้งปวง จงบำราศไป ;
...อ่านต่อ
การสวดอนุโมทนาในการทำบุญทั่วไป เรียกสั้น ๆ ว่าให้พร พระผู้เป็นประธานนำขึ้นต้นว่า (เจ้าภาพเริ่มกรวดนํ้าอุทิศบุญกุศล)
...อ่านต่อ
พระอภิธรรมนี้ถือเป็นหลักธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ได้
...อ่านต่อ
พระสูตรว่าด้วยเทศนากัณฑ์แรกของพระพุทธเจ้าที่พระองค์แสดงแก่ปัญจวัคคีย์ นิยมสวดในงานทำบุญคล้ายวันเกิด
...อ่านต่อ
บทสวดพรรณนาคุณของพระพุทธเจ้า นิยมสวดในงานมงคลทั่วไป เพื่อความเป็นสิริมงคล
...อ่านต่อ
(นำ) (หันทะ มะยัง เทวะตาอุยโยชะนะคาถาโย ภะณามะ เส.) (เชิญเถิด เราทั้งหลาย มาสวดคาถาเชิญเทวดากลับกันเถิด.)
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง