สมาทาน แปลว่า การถือเอา, การรับเอา, การถือปฏิบัติ ..สมาทานศีล คือ การรับศีลมาเป็นหลักปฏิบัติ
...อ่านต่อ
พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด, ทรงมีพระทัยเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ, เป็นดวงประทีปของชาวโลก,
...อ่านต่อ
 พระตถาคตเจ้า, ตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณแล้ว, ทรงแสดงพระธรรมจักร, อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า,
...อ่านต่อ
 พระพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณ, ทรงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุด, ณ ภายใต้มหาโพธิพฤกษ์
...อ่านต่อ
พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด, ทรงเป็นสัพพัญญู, เป็นที่พึ่งของชาวโลก, ประสูติจากพระครรภ์ของพุทธมารดา,
...อ่านต่อ
(นำ) องค์ใดพระส้มพุทธ (รับพร้อมกัน) สุวิสุทธะสันดาน ตัดมูลเกลสมาร     บ่ มิหม่นมิหมองมัว
...อ่านต่อ
ยะมัมหะ โข มะยัง, ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา, คำแปล เราทั้งหลาย, ถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า,
...อ่านต่อ
อัชชายัง / มาฆะปุณณะมี / สัมปัตตา / มาฆะนักขัตเตนะ / ดิถีเพ็ญฤกษ์มาฆะนี้ / ถึงพร้อมวันนี้แล้ว / ในดิถีเพ็ญไรเล่า
...อ่านต่อ
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุพโธ เม สะระณัง วะรัง คำแปล ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
...อ่านต่อ
ในพระราชพิธีสัมพัจฉรฉันทร์ และพระราชพิธีอื่น ๆ พระพุทธเจ้ามีพระสัพพัญญุตญาณ ; พระธรรมประเสริฐเป็นโลกุตตระ ;
...อ่านต่อ
บุญทานที่ทำ กลายเป็นข้าวนํ้า เครื่องทิพย์นานาเป็นวิมานทอง เรืองรองโสภา กับทั้งนางฟ้า พันหนึ่งบริวาร
...อ่านต่อ
ขอเดชะบุญ ตั้งจิตเจตนา ศรัทธาเปรมปรีดิ์ ชื่อว่าเข็ญใจ อย่าได้เกิดมี แก่ตัวข้านี้ จนถึงนิพพาน
...อ่านต่อ
กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ กรรมดีอันใดเป็นบุญ กุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
...อ่านต่อ
มนุษย์เราเอ๋ย เกิดมาทำไม นิพพานมีสุข อยู่ไยมิไป
...อ่านต่อ
เกศาผมหงอก บอกว่าตัวเฒ่า ฟันฟางผมเผ้า แก่แล้วทุกประการ ตามืดหูหนัก ร้ายนักสาธารณ์
...อ่านต่อ
พระคาถาบทนี้ ควรจะสวดภาวนาเป็นประจำ อย่าได้ขาดจะได้เป็นเครื่องคุ้มกันอาวุธ ทั้งอยู่ยงคงกระพัน
...อ่านต่อ
ลักษณะธรรมทีไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่วินัย ไม่ใช่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือ
...อ่านต่อ
วิธีและขั้นตอนในการบวชก็เหมือนกับที่ทล่าวมาแล้ว จะกล่าวเฉพาะคำขอต่าง ๆ ที่ แตกต่างกันเท่านั้น ดังนี้
...อ่านต่อ
กุลบุตรผู้มีศรัทธาจะบรรพชาอุปสมบท พึงรับผ้าไตรอุ้มประนมมือ เข้าไปในที่ประชุมสงฆ์ วางผ้าไตรไว้ข้างลำตัวด้านซ้ายรับเครื่องสักการะถวายพระอุปัชฌาย์
...อ่านต่อ
หลังจากถวายเครื่องสักการะแก่พระอุปัชฌาย์ กราบ ๓ หน แล้วให้อุ้มผ้าไตรประนมมือยืนขึ้นโดยความเคารพเปล่งวาจาขอบรรพชา หยุดตามจุดจุลภาค ดังนี้
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล