โพชฌังคปริตร : บทว่าด้วยคุณธรรมทำให้บรรลุธรรม ๗ ประการ นิยมสวดให้ผู้ป่วยฟัง

วันที่ 12 มค. พ.ศ.2564

โพชฌังคปริตร บทว่าด้วยคุณธรรมทำให้บรรลุธรรม ๗ ประการ นิยมสวดให้ผู้ป่วยฟัง

โพชฌังคปริตร
บทว่าด้วยคุณธรรมทำให้บรรลุธรรม ๗ ประการ นิยมสวดให้ผู้ป่วยฟัง


(นำ) (หันทะ มะยัง โพชฌังคะปะริตตัง ภะณามะ เส.)
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย มาสวดโพชฌงค์ปริตรกันเถิด.)
(รับ) โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา,
โพชฌงค์ ๗ ประการ คือ สติสัมโพชฌงค์ ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์ ;
วิริยัมปีติปัสสัทธิโพชฌังคา จะ ตะถาปะเร,
วิริยสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ ;
สะมาธุเปกขะโพชฌังคา,
สมาธิสัมโพชฌงค์ และอุเบกขาสัมโพชฌงค์ ;
สัตเต เต สัพพะทัสสินา มุนินา สัมมะทักขาตา,
๗ ประการเหล่านี้ เป็นธรรมอันพระมุนีเจ้า ผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวงตรัสไว้ชอบแล้ว ;
ภาวิตา พะหุลีกะตา, อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว ;
สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา,
ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ และเพื่อนิพพาน ;
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ, ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ;
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา.
ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ.
เอกัส๎มิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง คิลาเน ทุกขิเต ทิส๎วา,
ในสมัยหนึ่ง พระโลกนาถเจ้า ทอดพระเนตรเห็นพระโมค คัลลานะ และพระมหากัสสปะเป็นไข้ ได้รับความลำบาก ;
โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ,
จึงแสดงโพชฌงค์ ๗ ประการ ให้ท่านทั้งสองฟัง ;
เต จะ ตัง อะภินันทิต๎วา,
ท่านทั้งสองนั้น ชื่นชมยินดียิ่ง ชึ่งโพชฌงคธรรม ;
โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ, ก็หายโรคได้ในบัดดล ;
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ, ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ;
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา.
ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ.
เอกะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต,
ในครั้งหนึ่ง องค์พระธรรมราชาเอง (พระพุทธเจ้า) ทรงพระประชวรเป็นไข้หนัก ;
จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ ภะณาเปต๎วานะ สาทะรัง,
รับสั่งให้พระจุนทเถระ กล่าวโพชฌงค์นั้นนั่นแลถวายโดยเคารพ ;
สัมโมทิต๎วา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส,
ก็ทรงบันเทิงพระหฤทัย หายจากพระประชวรนั้นได้โดยพลัน ;
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ, ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ;
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา.
ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ.
ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินัง,
ก็อาพาธทั้งหลายนั้น ของพระผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ทั้ง ๓ องค์นั้น หายแล้วไม่กลับเป็นอีก ;
มัคคาหะตะกิเลสา วะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง,
ดุจดังกิเลส ถูกอริยมรรคกำจัดเสียแล้ว ถึงซึ่งความไม่เกิดอีกเป็นธรรมดา ;
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ, ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ;
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา.
ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ.

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0042857527732849 Mins