ขันธปริตร คาถาเจริญเมตตาแก่สัตว์มีพิษ ใช้สวดป้องกันสัตว์ร้ายทุกชนิด

วันที่ 06 มค. พ.ศ.2564

ขันธปริตร คาถาเจริญเมตตาแก่สัตว์มีพิษ ใช้สวดป้องกันสัตว์ร้ายทุกชนิด

ขันธปริตร
คาถาเจริญเมตตาแก่สัตว์มีพิษ ใช้สวดป้องกันสัตว์ร้ายทุกชนิด


(นำ) (หันทะ มะยัง ขันธะปะริตตัง ภะณามะ เส.)
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย มาสวดขันธปริตรกันเถิด.)

(รับ) วิรูปักเขหิ เม เมตตัง,
ขัาพเจ้ามีเมตตาจิต กับงูตระกูลวิรูปักขะทั้งหลาย ;

เมตตัง เอราปะเถหิ เม, ข้าพเจ้ามีเมตตาจิต กับงูตระกูลเอราปถะทั้งหลาย ;

ฉัพ๎ยาปุตเตหิ เม เมตตัง, ข้าพเจ้ามีเมตตาจิต กับงูตระกูลฉัพยาปุตตะทั้งหลาย ;

เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ, และข้าพเจ้ามีเมตตาจิต กับงูตระกูลกัณหาโคตมกะทั้งหลาย ;

อะปาทะเกหิ เม เมตตัง, ข้าพเจ้ามีเมตตาจิต กับสัตว์ไม่มีเท้าทั้งหลาย ;

เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม, ข้าพเจ้ามีเมตตาจิต กับสัตว์ ๒ เท้าทั้งหลาย ;

จะตุปปะเททิ เม เมตตัง, ข้าพเจ้ามีเมตตาจิต กับสัตว์ ๔ เท้าทั้งหลาย ;

เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม, ข้าพเจ้ามีเมตตาจิต กับสัตว์มีเท้ามากทั้งหลาย ;

มา มัง อะปาทะโก หิงสิ, ขอสัตว์ไม่มีเท้า อย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้าเลย ;

มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก, สัตว์ ๒ เท้า ก็อย่าเบียดเบียนข้าพเจ้าเลย ;

มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ, ขอสัตว์ ๔ เท้า อย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้าเลย ;

มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท, สัตว์มีเท้ามาก ก็อย่าเบียดเบียนข้าพเจ้าเลย ;

สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา, ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ผู้มีลมปราณ ;

สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา, และเหล่าภูตสัตว์ทั้งปวง ผู้หาลมปราณมิได้ ;

สัพเพ ภัท๎รานิ ปัสสันตุ, จงประสบแต่ความเจริญ ด้วยกันทั้งหมดเถิด ;

มา กิญจิ ปาปะมาคะมา, อย่าได้รับโทษอันชั่วช้าใด ๆ เลย ;

อัปปะมาโณ พุทโธ, พระพุทธเจ้า ทรงมีพระคุณสุดที่จะประมาณ ;

อัปปะมาโณ ธัมโม, พระธรรม มีพระคุณอันหาประมาณมิได้ ;

อัปปะมาโณ สังโฆ, พระสงฆ์ ทรงพระคุณสุดที่จะกำหนด ;

ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ, สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย อันมีประมาณคือ ;

อะหิวิจฉิกา สะตะปะที, งู แมงป่อง ตะขาบ ;
อุณณานาภี สะระพู มูสิกา, แมงมุม ตุ๊กแก และหนู ;

กะตา เม รักขา กะตา เม, ปะริตตา ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ, ขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น จงหลบหลีกไปเสียเถิด เพราะการรักษาป้องกัน อันข้าพเจ้าได้ทำไว้แล้ว ;

โสหัง นะโม ภะคะวะโต, เพราะข้าพเจ้านั้น กระทำความนอบน้อม แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ ;

นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง. กระทำความนอบน้อม แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๗ พระองค์อยู่.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0096881826718648 Mins