โมรปริตร ใช้สวดเพื่อเป็นเกราะป้องกันภัย ทั้งกลางวันและกลางคืน

วันที่ 08 มค. พ.ศ.2564

โมรปริตร ใช้สวดเพื่อเป็นเกราะป้องกันภัย ทั้งกลางวันและกลางคืน

โมรปริตร
ใช้สวดเพื่อเป็นเกราะป้องกันภัย ทั้งกลางวันและกลางคืน


(นำ) (หันทะ มะยัง โมระปะริตตัง ภะณามะ เส.)
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย มาสวดโมรปริตรกันเถิด.)

(รับ) อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา, หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส,
พระอาทิตย์เป็นดวงตาของโลก เป็นเจ้าแห่งแสงสว่าง กำลังอุทัยขึ้นมา สาดแสงสีทองส่องพื้นปฐพี ;

ตัง ตัง นะมัสสามิ, ข้าพเจ้าขอนอบน้อม ซึ่งพระอาทิตย์นั้น ;

หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง, ผู้สาดแสงสีทองส่องพื้นปฐพี ;

ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง, ข้าพเจ้าทั้งหลาย อันท่านคุ้มครองแล้ว พึงอยู่เป็นสุขตลอดเวลากลางวันวันนี้ ;

เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม, ท่านผู้ลอยบาปได้แล้ว เหล่าใด เป็นผู้รู้จบในธรรมทั้งปวง ;

เต เม นะโม, ขอท่านผู้ลอยบาปแล้วเหล่านั้น จงรับความนอบน้อมของข้าพเจ้าเถิด ;

เต จะ มัง ปาละยันตุ, ขอท่านผู้ลอยบาปแล้วเหล่านั้น โปรดรักษาข้าพเจ้าด้วยเถิด ;

นะมัฅถุ พุทธานัง, ความนอบน้อมของข้าพเจ้า จงมีแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ;

นะมัตถุ โพธิยา, ความนอบน้อมของข้าพเจ้า จงมีแด่พระโพธิญาณ ;

นะโม วิมุตตานัง, ความนอบน้อมของข้าพเจ้า จงมีแด่ท่านผู้หลุดพ้นแล้ว จากกิเลสทั้งหลาย ;

นะโม วิมุตติยา, ความนอบน้อมของข้าพเจ้า จงมีแด่วิมุตติธรรม ;

อิมัง โส ปะริตตัง กัต๎วา โมโร จะระติ เอสะนา. นกยูงนั้น กระทำปริตรอันนี้แล้ว จึงเที่ยวไปแสวงหาอาหาร.

อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา, หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส, พระอาทิตย์เป็นดวงตาของโลก เป็นเจ้าแห่งแสงสว่าง กำลังลาลับไปจากการส่องแสงแก่พื้นปฐพี ;

ตัง ตัง นะมัสสามิ, ข้าพเจ้าขอนอบน้อม ชึ่งพระอาทิตย์นั้น ;

หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง, ผู้สาดแสงสีทองส่องพื้นปฐพี ;

ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง, ข้าพเจ้าทั้งหลาย อันท่านคุ้มครองแล้ว พึงอยู่เป็นสุขตลอดราตรีนี้ ;

เย พ๎ราพ๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม, ท่านผู้ลอยบาปได้แล้ว เหล่าใด เป็นผู้รู้จบโนธรรมทั้งปวง ;

เต เม นะโม, ขอท่านผู้ลอยบาปแล้วเหล่านั้น จงรับความนอบน้อมของข้าพเจ้าเถิด ;

เต จะ มัง ปาละยันตุ, ขอท่านผู้ลอยบาปแล้วเหล่านั้น โปรดรักษาข้าพเจ้าด้วยเถิด ;

นะมัตถุ พุทธานัง, ความนอบน้อมของข้าพเจ้า จงมีแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ;

นะมัตถุ โพริยา, ความนอบน้อมของข้าพเจ้า จงมีแด่พระโพธิญาณ ;

นะโม วิมุตตานัง, ความนอบน้อมของข้าพเจ้า จงมีแด่ท่านผู้หลุดพ้นแล้ว จากกิเลสทั้งหลาย ;

นะโม วิมุตติยา, ความนอบน้อมของข้าพเจ้า จงมีแด่วิมุตติธรรม ;

อิมัง โส ปะริตตัง กัต๎วา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ. นกยูงนั้น กระทำปริตรอันนี้แล้ว จึงพักผ่อนหลับนอนแล.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012108008066813 Mins