วัฏฏกปริตร ใช้สวดป้องกันอัคคีภัย นิยมสวดโนงานขึ้นบ้านใหม่ เปิดอาคารสถานที่ สำนักงาน

วันที่ 11 มค. พ.ศ.2564

วัฏฏกปริตร ใช้สวดป้องกันอัคคีภัย นิยมสวดโนงานขึ้นบ้านใหม่ เปิดอาคารสถานที่ สำนักงาน

วัฏฏกปริตร
ใช้สวดป้องกันอัคคีภัย นิยมสวดในงานขึ้นบ้านใหม่ เปิดอาคารสถานที่ สำนักงาน


(นำ) (หันทะ มะยัง วัฏฏะกะปะริตตัง ภะณามะ เส.)
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย มาสวดวัฏฏกปริตรกันเถิด.)

(รับ) อัตถิ โลเก สีละคุโณ สัจจัง โสเจยยะนุททะยา,
คุณคือศีล ความสัตย์ ความหมดจด และความเอื้ออาทรมีอยู่ในโลก ;

เตนะ สัจเจนะ กาหามิ สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง. เราจักทำสัจจกิริยา อันยอดเยี่ยม ด้วยคำสัตย์นั้น.

อาวัชชิต๎วา ธัมมะพะลัง, เราน้อมนึกถึงอานุภาพแห่งพระธรรม ;

สะริต๎วา ปุพพะเก ชิเน, รำลึกถึงพระชินพุทธเจ้าทั้งหลาย ในปางก่อน ;

สัจจะพะละมะวัสสายะ สัจจะกิริยะมะกาสะหัง. อาศัยอานุภาพแห่งสัจจะ จึงขอทำสัจจกิริยา.

สันติ ปักขา อะปัตตะนา, ปีกทั้งสองของเรามีอยู่ แต่บินไม่ได้ ;

สันติ ปาทา อะวัญจะนา, เท้าทั้งสองของเราก็มีอยู่ แต่เดินไม่ได้ ;

มาตา ปิตา จะ นิกขันตา, มารดาและบิดาของเรา ก็บินหนึไปแล้ว ;

ชาตะเวทะ ปะฏิกกะมะ. นี่แน่ะไฟป่า ขอท่านจงหลีกไปเสียเถิด.

สะหะ สัจเจ กะเต มัยหัง, เมื่อเราทำสัจจะแล้ว ;

มะหาปัชชะลิโต สิขี, เปลวไฟอันลุกโชติช่วง ;

วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ, ก็หลีกห่างออกไปถึง ๑๖ กรีส ;

อุทะกัง ปัต๎วา ยะถา สิขี, ดุจดังเปลวไฟที่ตกถึงนํ้าแล้วย่อมดับไป ฉะนั้น ;

สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ, สัจจะอื่นเสมอด้วยสัจจะของเรา ย่อมไม่มี ;

เอสา เม สัจจะปาระมีติ. นี้เป็นสัจจบารมีของเรา ดังนี้แล.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.040010416507721 Mins