ปัจจเวกขณ์องค์อุโบสถศีล

วันที่ 23 มีค. พ.ศ.2564

ปัจจเวกขณ์องค์อุโบสถศีล

ปัจจเวกขณ์องค์อุโบสถศีล
(นำ) (หันทะ มะยัง อุโปสะถัฏฐังคะปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส.)
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกล่าวบาลีว่าด้วยการพิจารณาองค์อุโบสถแปด กันเกิด.)

(องค์อุโบสถที่ ๑)
(รับ) ยาวะชีวัง อะระหันโต, จำเดิมแต่ต้นจนตลอดชีวิต พระอรหันต์ทั้งหลาย ;

ปาณาติปาตัง ปะหายะ, ท่านละการฆ่าสัตว์มีชีวิตแล้ว ;

ปาณาติปาตา ปะฏิวิระตา, เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์มีชีวิตแล้ว ;

นิหิตะทัณฑา นิหิตะสัตถา, ทิ้งเครื่องทุบตีแล้ว ทิ้งเครื่องศัสตราแล้ว ;

ลัชชี ทะยาปันนา, มีความละอายแก่บาป ถึงพร้อมแล้วด้วยความขวนขวายเพราะกรุณา ;

สัพพะปาณะภูตะหิตานุกัมปิโน วิหะรันติ, เป็นผู้เฉยไม่ได้ในการเกื้อกูลแก่สัตว์มีชีวิตทั้งปวง ;

อะหัมปัชชะ อิมัญจะ รัตติง อิมัญจะ ทิวะสัง, แม้เราในวันนี้ ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งนี้ ;

ปาณาติปาตัง ปะหายะ, ก็ละการฆ่าสัตว์มีชีวิตแล้ว ;

ปาณาติปาตา ปะฏิวิระโต (ระตา), เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์มีชีวิตแล้ว ;

นิหิตะทัณโฑ (ทัณฑา), นิหิตะสัตโถ (สัตถา), ทิ้งเครื่องทุบตีแล้ว, ทิ้งเครื่องศัสตราแล้ว ;

ลัชชี (ลัชชินี) ทะยาปันโน (ปันนา), มีความละอายแก่บาป ถึงพร้อมแล้วด้วยความขวนขวายเพราะกรุณา ;

สัพพะปาณะภูตะหิตานุกัมปี (กัมปินี) วิหะรามิ, เป็นผู้เฉยไม่ได้ในการเกื้อกูลแก่สัตว์มีชีวิตทั้งปวง ;

อิมินาปิ อังเคนะ อะระหะตัง อะนุกะโรมิ, เราทำตามพระอรหันต์ทั้งหลาย ด้วยองค์แห่งอุโบสถแม้นี้ ;

อุโปสะโถ จะ เม อุปะวุตโถ ภะวิสสะติ. และอุโบสถจักเป็นอันเราเข้าอยู่แล้ว.

***หมายเหตุ : คำในวงเล็บ เป็นคำสำหรับสตรีสวด

 

(องค์อุโบสถที่ ๒)
ยาวะชีวัง อะระหันโต, จำเดิมแต่ต้นจนตลอดชีวิต พระอรหันต์ทั้งหลาย ;

อะทินนาทานัง ปะหายะ, ท่านละการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ให้แล้ว ;

อะทินนาทานา ปะฏิวิระตา, เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ให้แล้ว ;

ทินนาทายี ทินนะปาฏิกังขี, ถือเอาแต่สิ่งของที่เขาให้ มีความมุ่งหวังแต่สิ่งของที่เขาให้ ;

อะเถเนนะ สุจิภูเตนะ อัตตะนา วิหะรันติ, มีตนเป็นคนไม่ขโมย มีตนเป็นคนสะอาด เป็นอยู่ ;

อะหัมปัชชะ อิมัญจะ รัตติง อิมัญจะ ทิวะสัง, แม้เราในวันนี้ ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งนี้ ;

อะทินนาทานัง ปะหายะ, ก็ละการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ให้แล้ว ;

อะทินนาทานา ปะฏิวิระโต (ระตา), เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ให้แล้ว ;

ทินนาทายี (ทายินี) ทินนะปาฏิกังขี (กังขินี), ถือเอาแต่สิ่งของที่เขาให้ มีความมุ่งหวังแต่สิ่งของที่เขาให้ ;

อะเถเนนะ สุจิภูเตนะ อัตตะนา วิหะรามิ, มีตนเป็นคนไม่ขโมย มีตนเป็นคนสะอาด เป็นอยู่ ;

อิมินาปิ อังเคนะ อะระหะตัง อะนุกะโรมิ, เราทำตามพระอรหันต์ทั้งหลาย ด้วยองค์แห่งอุโบสถแม้นี้ ;

อุโปสะโถ จะ เม อุปะวุตโถ ภะวิสสะติ. และอุโบสถจักเป็นอันเราเข้าอยู่แล้ว.

 

(องค์อุโบสถที่ ๓)
ยาวะชีวัง อะระหันโต, จำเดิมแต่ต้นจนตลอดชีวิต พระอรหันต์ทั้งหลาย ;

อะพ๎รัห๎มะจะริยัง ปะหายะ, ท่านละความประพฤติอันมิใช่พรหมจรรย์เสียแล้ว ;

พ๎รัห๎มะจารี อาราจารี, เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ประพฤติห่างไกลจากกามคุณ ;

วิระตา เมถุนา คามะธัมมา, เว้นจากการประพฤติของคนที่อยู่กันเป็นคู่ อันเป็นของสำหรับชาวบ้าน ;

อะหัมปัชชะ อิมัญจะ รัตติง อิมัญจะ ทิวะสัง, แม้เราในวันนี้ ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งนี้ ;

อะพ๎รัห๎มะจะริยัง ปะหายะ, ก็ละความประพฤติอันมิใช่พรหมจรรย์เสียแล้ว ; 

พ๎รัห๎มะจารี (จารินี) อาราจารี (จารินี), เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ประพฤติห่างไกลจากกามคุณ ;

วิระโต (ระตา) เมถุนา คามะธัมมา, เว้นจากการประพฤติของคนที่อยู่กันเป็นคู่ อันเป็นของสำหรับชาวบ้านเสีย ;

อิมินาปิ อังเคนะ อะระหะตัง อะนุกะโรมิ, เราทำตามพระอรหันต์ทั้งหลาย ด้วยองค์แห่งอุโบสถแม้นี้ ;

อุโปสะโถ จะ เม อุปะวุตโถ ภะวิสสะติ. และอุโบสถจักเป็นอันเราเข้าอยู่แล้ว.

 

(องค์อุโบสกที่ ๔)
ยาวะชีวัง อะระหันโต, จำเดิมแต่ต้นจนตลอดชีวิต พระอรหันต์ทั้งหลาย ;

มุสาวาทัง ปะหายะ, ท่านละการพูดเท็จแล้ว ;

มุสาวาทา ปะฏิวิระตา, เว้นขาดจากการพูดเท็จแล้ว ;

สัจจะวาทิโน สัจจะสันธา, เป็นผู้พูดแต่คำจริง ธำรงไว้ซึ่งความจริง ;

เฐตา ปัจจะยิกา, เป็นผู้มีคำพูดเชื่อถือได้ เป็นผู้พูดมีเหตุผล ;

อะวิสังวาทะกา โลกัสสะ, ไม่เป็นคนลวงโลก ;

อะหัมปัชชะ อิมัญจะ รัตติง อิมัญจะ ทิวะสัง, แม้เราในวันนี้ ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งนี้ ;

มุสาวาทัง ปะหายะ, ก็ละการพูดเท็จแล้ว ;

มุสาวาทา ปะฏิวิระโต (ระตา), เว้นขาดจากการพูดเท็จแล้ว ;

สัจจะวาที (วาทินี) สัจจะสันโธ (สันธา), เป็นผู้พูดแต่คำจริง ธำรงไว้ซึ่งความจริง ;

เฐโต (เฐตา) ปัจจะยิโก (ยิกา), เป็นผู้มีคำพูดเชื่อถือได้ เป็นผู้พูดมีเหตุผล ;

อะวิสังวาทะโก (วาทิกา) โลกัสสะ, ไม่เป็นคนลวงโลก ;

อิมินาปิ อังเคนะ อะระหะตัง อะมุกะโรมิ, เราทำตามพระอรหันต์ทั้งหลาย ด้วยองค์แห่งอุโบสถแม้นี้ ;

อุโปสะโถ จะ เม อุปะวุตโถ ภะวิสสะติ. และอุโบสถจักเป็นอันเราเข้าอยู่แล้ว.

 

(องค์อุโบสถที่ ๕)
ยาวะชีวัง อะระหันโต, จำเดิมแต่ต้นจนตลอดชีวิต พระอรหันต์ทั้งหลาย ;

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา ปะหายะ, ท่านละการดื่มสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งของความประมาทแล้ว ;

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา ปะฏิวิระโต (ระตา), เว้นขาดจากการดื่มสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งของความประมาทแล้ว ;

อะหัมปัชชะ อิมัญจะ รัตติง อิมัญจะ ทิวะสัง, แม้เราในวันนี้ ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งนี้ ;

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานัง ปะหายะ, ก็ละการดื่มสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งของความประมาทแล้ว ;

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา ปะฏิวิระโต (ระตา), เว้นขาดจากการดื่มสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งของความประมาทแล้ว ;

อิมินาปิ อังเคนะ อะระหะตัง อะนุกะโรมิ, เราทำตามพระอรหันต์ทั้งหลาย ด้วยองค์แห่งอุโบสถแม้นี้ ;

อุโปสะโถ จะ เม อุปะวุตโถ ภะวิสสะติ. และอุโบสถจักเป็นอันเราเข้าอยู่แล้ว.

 

(องค์อุโบสถที่ ๖)
ยาวะชีวัง อะระหันโต, จำเดิมแต่ต้นจนตลอดชีวิต พระอรหันต์ทั้งหลาย ;

เอกะภัตติกา, ท่านมีอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียว ;

รัตตูปะระตา, งดการบริโภคในราตรี ;

วิระตา วิกาละโภชะนา, เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล ;

อะหัมปัชชะ อิมัญจะ รัตติง อิมัญจะ ทิวะสัง, แม้เราในวันนี้ ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งนี้ ;

เอกะภัตติโก (ติกา), ก็เป็นผู้มีอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียว ;

รัตตูปะระโต (ระตา), งดการบริโภคในราตรี ;

วิระโต (ระตา) วิกาละโภชะนา, เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล ;

อิมินาปิ อังเคนะ อะระหะตัง อะนุกะโรมิ, เราทำตามพระอรหันต์ทั้งหลาย ด้วยองค์แห่งอุโบสถแม้นี้ ;

อุโปสะโถ จะ เม อุปะวุตโถ ภะวิสสะติ. และอุโบสถจักเป็นอันเราเข้าอยู่แล้ว.

 

(องค์อุโบสถที่ ๗)
ยาวะชีวัง อะระหันโต, จำเดิมแต่ต้นจนตลอดชีวิต พระอรหันต์ทั้งหลาย ;

นัจจะ คีตะ วาทิตะ วิสูกะทัสสะนะ มาลา คันธะ วิเลปะนะ ธาระณะ มัณฑะนะ วิภูสะนัฏฐานา ปะฏิวิระตา, ท่านเป็นผู้เว้นขาดแล้ว จากการฟ้อนรำ การขับเพลง การดนดรี การดูการเล่นชนิดเป็นข้าศึกต่อกุศล การทัดทรงสวมใส่ การประดับ การตกแต่งตน ด้วยพวงมาลา ด้วยเครื่องกลิ่นและเครื่องผัดทา ;

อะหัมปัชชะ อิมัญจะ รัตติง อิมัญจะ ทิวะสัง, แม้เราในวันนี้ ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งนี้ ;

นัจจะ คีตะ วาทิตะ วิสูกะทัสสะนะ มาลา คันธะ วิเลปะนะ ธาระณะ มัณฑะนะ วิภูสะนัฏฐานา ปะฏิวิระโต (ระตา), ก็เป็นผู้เว้นขาดแล้ว จากการฟ้อนรำ การขับเพลง การดนตรี การดูการเล่นชนิดเป็นข้าศึกต่อกุศล การทัดทรงสวมใส่ การประดับ การตกแต่งตน, ด้วยพวงมาลา ด้วยเครื่องกลิ่น และเครื่องผัดทา ;

อิมินาปิ อังเคนะ อะระหะตัง อะนุกะโรมิ, เราทำตามพระอรหันต์ทั้งหลาย ด้วยองต์แห่งอุโบสถแม้นี้ ;

อุโปสะโถ จะ เม อุปะวุตโถ ภะวิสสะติ. และอุโบสถจักเป็นอันเราเข้าอยู่แล้ว.

 

(องค์อุโบสถที่ ๘)
ยาวะชีวัง อะระหันโต, จำเดิมแต่ต้นจนตลอดชีวิต พระอรหันต์ทั้งหลาย ;

อุจจาสะยะนะ มะหาสะยะนัง ปะหายะ, ท่านละการนอนบนที่นอนสูง และที่นอนใหญ่แล้ว ;

อุจจาสะยะนะ มะหาสะยะนา ปะฏิวิระตา, เว้นขาดจากการนอนบนที่นอนสูง และที่นอนใหญ่แล้ว ;

นีจะเสยยัง กัปเปนติ, มัญจะเก วา ติณะสันถะระเก วา, ย่อมสำเร็จการนอนบนที่นอนอันต่ำ, บนเตียงน้อย หรือบนเครื่องลาดอันทำด้วยหญ้า ;

อะหัมปัชชะ อิมัญจะ รัตติง อิมัญจะ ทิวะสัง, แม้เราในวันนี้ ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งนี้ ;

อุจจาสะยะนะ มะหาสะยะนัง ปะหายะ, ก็ละการนอนบนที่นอนสูง และที่นอนใหญ่แล้ว ;

อุจจาสะยะนะ มะหาสะยะนา ปะฏิวิระโต (ระตา), เว้นขาดจากการนอนบนที่นอนสูง และที่นอนใหญ่แล้ว ;

นีจะเสยยัง กัปเปมิ, มัญจะเก วา ติณะสันถะระเก วา, ย่อมสำเร็จการนอนบนที่นอนอันต่ำ, บนเตียงน้อย หรือบนเครื่องลาดอันทำด้วยหญ้า ;

อิมินาปิ ยังเคนะ อะระหะตัง อะนุกะโรมิ, เราทำตามพระอรหันต์ทั้งหลาย ด้วยองต์แห่งอุโบสถแม้นี้ ;

อุโปสะโถ จะ เม อุปะวุตโถ ภะวิสสะติ. และอุโบสถจักเป็นอันเราเข้าอยู่แล้ว.

เอวัง อุปะวุตโถ โข ภิกขะเว, ยัฏฐังคะสะมันนาคะโต อุโปสะโถ, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อุโบสถอันประกอบด้วยองค์แปด, ที่อริยสาวกเข้าอยู่แล้วด้วยอาการอย่างนี้ ; 

มะหัปผะโล โหติ มะหานิสังโส, ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ ;

มะหาชุติโก มะหาวิปผาโร, มีความรุ่งเรืองใหญ่ มีความแผ่ไพศาลใหญ่ ;

อิติ. ด้วยประการฉะนี้แล.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0017863670984904 Mins