คำอาราธนาอุโบสถศีล

วันที่ 23 มิย. พ.ศ.2564

คำอาราธนาอุโบสถศีล

คำอาราธนาอุโบสถศีล
มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ,
อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง อุโปสะถัง ยาจามะ.
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ,
อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง อุโปสะถัง ยาจามะ.
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ,
อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง อุโปสะถัง ยาจามะ.

คนเดียวเปลี่ยน มะยัง เป็น อะหัง, เปลี่ยน ยาจามะ เป็น ยาจามิ

คำให้ศีลอุโบสถ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
(ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง)
ผู้สมาทานพึงรับว่า อามะ ภันเต.

พระว่าต่อ ผู้สมาทานพึงว่าตามดังนี้
๑. ปาณาติปาตา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๒. อะทินนาทานา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๓. อะพ๎รัห๎มะจะริยา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๔. มุสาวาทา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๖. วิกาละโภชะนา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๗. นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนะ มาลาคันธะวิเลปะนะ ธาระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๘. อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

       อิมัง อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง, พุทธะปัญญัตตัง อุโปสะถัง, อิมัญจะ รัตติง อิมัญจะ ทิวะสัง, สัมมะเทวะ อะภิรักขิตุง สะมาทิยามิ.
       (บางวัดพระก็ว่าคำแปลนำให้ผู้สมาทานศีลว่าตามทีละตอนต่อไปอีก ดังนี้)
       ข้าพเจ้าขอสมาทานอุโบสถ, ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้, อันประกอบไปด้วยองค์ ๘ ประการนี้, เพื่อจะรักษาไว้ให้ดี, มิให้ขาดมิให้ทำลาย, ตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง, ณ เวลาวันนี้.
       (ผู้สมาทานหยุดว่าตามเพียงเท่านี้ พระว่าต่อ)
อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ อุโปสะถะสีสะวะเสนะ สาธุกัง กัต๎วา อัปปะมาเทนะ รักขิตัพพานิ.
       (ผู้สมาทานรับว่า อามะ ภันเต พระสรุปอานิสงส์ว่า)
สีเลนะ สุคะติง ยันติ, สีเลนะ โภคะสัมปะทา,
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ, ตัส๎มา สีลัง วิโสธะเย.

       ผู้สมาทานรับว่า สาธุ พร้อมกันแล้วกราบ ๓ ครั้ง ตั้งใจถวายทาน ฟังเทศน์, เจริญภาวนามัย หรือฟังพระสวดมนต์ต่อไป

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.010312517484029 Mins