บทนัตถิเม : เป็นบทอ้างพระรัตนตรัย เป็นที่พึ่ง เพื่อความเป็นชัยมงคล

วันที่ 12 มค. พ.ศ.2564

บทนัตถิเม เป็นบทอ้างพระรัตนตรัย เป็นที่พึ่ง เพื่อความเป็นชัยมงคล

บทนัตถิเม
เป็นบทอ้างพระรัตนตรัย เป็นที่พึ่ง เพื่อความเป็นชัยมงคล

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง,
ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี ;

พุทโธ เม สะระณัง วะรัง, 
พระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า ;

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ,
ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ;

โหตุ เต ชะยะมังคะลัง.
ขอชัยมงคล จงมีแก่ท่าน เทอญ.

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง,
ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี ;

ธัมโม เม สะระณัง วะรัง, 
พระธรรม เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า ;

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ,
ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ;

โหตุ เต ชะยะมังคะลัง.
ขอชัยมงคล จงมีแก่ท่าน เทอญ.

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง,
ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี ;

สังโฆ เม สะระณัง วะรัง, 
พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า ;

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ,
ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ;

โหตุ เต ชะยะมังคะลัง.
ขอชัยมงคล จงมีแก่ท่าน เทอญ.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013326327006022 Mins