บทยังกัญจิ ระตะนัง โลเก : กล่าวถึงรัตนะ ๓ ที่มีค่ายิ่งเหนือสิ่งใด

วันที่ 12 มค. พ.ศ.2564

640112_02.jpg

บทยังกัญจิ ระตะนัง โลเก
(กล่าวถึงรัตนะ ๓ ที่มีค่ายิ่งเหนือสิ่งใด)

ยังกิญจิ ระฅะนัง โลเก วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ,
รัตนะหลายหลากมากชนิด อันมีอยู่โนโลก ;

ระฅะนัง พุทธะสะมัง นัตถิ,
แต่รัตนะนั้น ๆ ที่จะเสมอด้วยพระพุทธรัตนะย่อมไม่มี ;

ตัส๎มา โสตถี ภะวันตุ เต.
เพราะเหตุนั้น ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน.

ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ,
รัตนะหลายหลากมากชนิด อันมีอยู่โนโลก ;

ระตะนัง ธัมมะสะมัง นัตถิ,
แต่รัตนะนั้น ๆ ที่จะเสมอด้วยพระธรรมรัตนะย่อมไม่มี ;

ตัส๎มา โสตถี ภะวันตุ เต.
เพราะเหตุนั้น ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน.

ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ,
รัตนะหลายหลากมากชนิด อันมีอยู่โนโลก ;

ระตะนัง สังฆะสะมัง นัตถิ,
แต่รัตนะนั้น ๆ ที่จะเสมอด้วยพระสังฆรัตนะย่อมไม่มี ;

ตัส๎มา โสตถี ภะวันตุ เต.
เพราะเหตุนั้น ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านเทอญ.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0017062306404114 Mins