วันทาตอนเช้า วันทาขอขมาพระ แปล

วันที่ 22 ตค. พ.ศ.2563

631022_01.jpg

วันทาตอนเช้า

วันทามิ เจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปะติฏฐิตัง สารีริกะธาตุมะหาโพธิง พุทธะรูปัง สะกะลัง สะทา. 

ข้าฯ ขอน้อมไหว้ พระเจดีย์ในทั่วทุกสถาน ทั้งพระปะระมะ ธาตุพระทรงญาณ ซึ่งประดิษฐาน โอฬารรูจี

ไหว้พระมหาโพธิ์ พวยพุ่งรุ่งโรจน์ ร่มรื่นฤดี เป็นไม้ พระตรัส จํารัสรัศมี ของพระชินสีห์ ศาสดาจารย์

ไหว้พระปฏิมา รูปพระตถาคตเจ้าทรงญาณ ทั้งน้อยทั้งใหญ่ เก่าใหม่ทุกสถาน ข้าฯ ขอนมัสการ เป็นนิรันดร์ เทอญ.

 

วันทาขอขมาพระ

       วันทามิ พุทธัง สัพพัง เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระพุทธเจ้า เพื่อขอขมาโทษทั้งปวง ขอพระองค์ทรงประทานอภัยโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด.

       วันทามิ ธัมมัง สัพพัง เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต. ข้าแต่พระธรรมผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระธรรม เพื่อขอขมาโทษทั้งปวง ขอพระธรรมทรงประทานอภัยโทษแก่ ข้าพเจ้าด้วยเถิด.

       วันทามิ สังฆัง สัพพัง เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต. ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระสงฆ์ เพื่อขอขมาโทษทั้งปวง ขอพระสงฆ์ทรงประทานอภัยโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด.

       วันทามิ อาราเม พัทธะเสมายัง โพธิรุกขัง เจติยัง สัพพัง เม่ โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต. ข้าแต่ปูชนียสถานอันเจริญ ข้าพเจ้ากราบไหว้พัทธเสมาต้นโพธิ์พฤกษ์ และพระเจดีย์อันมีอยู่ในอาราม เพื่อขอขมาโทษทั้งปวง ขอปูชนียสถานจงให้อภัยโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด.

       วันทามิ คะรูปัชฌายะ อาจะริยะคุณัง สัพพัง เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต. ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้ครูอุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้มีพระคุณเพื่อขอขมาโทษทั้งปวง ขอท่านจงให้อภัยโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด.

       วันทามิ ภันเต ภะคะวา โลกะนาถัง อะตีตัง เม โทสัง อะนาคะตัง เม โทสัง ปัจจุปปันนัง เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต. ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระเจริญ ข้าพเจ้าขอกราบ ไหว้พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งของชาวโลก เพื่อขอขมาโทษทั้ง ที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ขอพระองค์ทรงประทานอภัยโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด.

สาธุ สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ. ข้าพเจ้าขออนุโมทนา.


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0039190173149109 Mins