ปัพพโตปมคาถา,อริยธนคาถา, อริยธนคาถา

วันที่ 03 พย. พ.ศ.2563

ปัพพโตปมคาถา คาถาเปรียบความตายดังภูเขาใหญ่ บดขยี้สัตว์โลกให้ตายไปหมดสิ้น นิยมสวดในงานศพ

ปัพพโตปมคาถา
คาถาเปรียบความตายดังภูเขาใหญ่ บดขยี้สัตว์โลกให้ตายไปหมดสิ้น นิยมสวดในงานศพ


(นำ) (หันทะ มะยัง ปัพพะโตปะมะคาถาโย ภะณามะ เส.)
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย มาสวดคาถาว่าด้วยข้ออุปมาด้วยภูเขากันเถิด.)

(รับ) ยะถาปิ เสลา วิปุลา นะภัง อาหัจจะ ปัพพะตา, สะมันตา อะนุปะริเยยยุง นิปโปเถนตา จะตุททิสา,
ภูเขาหินล้วนสูงจรดฟ้า, กลิ้งบดสัตว์มาใน ๔ ทิศ หมุนเวียนโดยรอบ แม้ฉันใด ;

เอวัง ชะรา จะ มัจจุ จะ อะธิวัตตันติ ปาณิโน
ความแก่ด้วย, ความตายด้วย, ย่อมเป็นไปทับ, คือครอบงำสัตว์ทั้งหลายก็เหมีอนฉะนั้น ;

ขัตติเย พ๎ราห๎มะเณ เวสเส สุทเท จัณฑาละปุกกุเส,
คือกษัตริย์และพราหมณ์, และชนพวกเวสสะพ่อค้า, และชนพวกสุททะพ่อครัว, และชนจัณฑาลพันทาง, และปุกกุสะคนเทหยากเยื่อ ;

นะ กิญจิ ปะริวัชเชติ สัพพะเมวาภิมัททะติ,
ความแก่ความตายไม่ละเว้นใครไปเลย, ย่อมย่ำยีครอบงำให้อยู่ในอำนาจทั้งสิ้น. เหมือนภูเขาหินล้วนกลิ้งบดสัตว์มาใน ๔ ทิศ ฉะนั้น ;

นะ ตัตถะ หัตถีนัง ภูมิ นะ ระถานัง นะ ปัฅติยา,
พื้นดินที่จะยกทหาร ช้าง ม้า รถ พลเดินเท้า, ไปสู้ความแก่ความตายนั้นไม่มีเลย ;

นะ จาปิ มันตะยุทเธนะ สักกา เชตุง ธะเนนะ วา,
อนึ่ง บุคคลไม่อาจสู้รบชนะความแก่ความตายด้วยมนต์คาถาวิชาต่าง ๆ, และทรัพย์สมบัติมีวิญญาณและไม่มีวิญญาณได้ ;

ตัส๎มา หิ ปิณฑิโต โปโส สัมปัสสัง อัตถะมัตตะโน,
เพราะเหตุนั้นผู้มืป้ญญาหาประโยซ'น์แก่ตน, เมื่อจำทรงคิดเข้าใจแล้ว ;

พุทเธ ธัมเม จะ สังเฆ จะ ธีโร สัทธัง นิเวสะเย,
ผู้มีปัญญาพึงตั้งศรัทธา, ความเชื่อเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าท่านผู้รู้จักของจริง, และในพระธรรมคำสั่งสอนคือ ศีล สมาธิ ปัญญา, ในพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติ ศีล สมาธิ ปัญญาดีชอบแล้ว ;

โย ธัมมะจารี กาเยนะ วาจายะ อุทะ เจตะสา,
อนึ่ง, บุคคลใดมีปกติประพฤติธรรมทางกาย ทางวาจา ทางใจ ;

อิเธวะ นัง ปะสังสันติ เปจจะ สัคเค ปะโมทะติ.
ประชุมชนนักปราชญ์ย่อมสรรเสริญบุคคลนั้นในโลกนี้, ผู้นั้นไปในโลกหน้าแล้ว ย่อมบันเทิงยินดีสุขสบายใจ.

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.01904456615448 Mins