คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช

วันที่ 14 มิย. พ.ศ.2564

คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช (เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คาถาขอลาภ)

คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช
(เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คาถาขอลาภ)

ส๎ยามะเทวาธิราชา      เทวาติเทวา มะหิทธิกา
เทยยะรัฏฐัง อะนุรักขันตุ     อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ     สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา
ส๎ยามะเทวานุภาเวนะ     ส๎ยามะเทวะเตชะสา
ทุกขะโรคะภะยา เวรา     โสกา สัตตุ จุปัททะวา
อะเนกา อันตะรายาปิ     วินัสสันตุ อะเสสะโต
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง     โสตถิภาคะยัง สุขัง พะลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ     โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา
สะตะวัสสา จะ อายู จะ     ชีวะสิทธี ภะวันต เม.

คำแปล

      พระสยามเทวาธิราช เป็นจอมเทวดายิ่งกว่าเทวดาทั้งหลายทรงมีมหิทธิฤทธิ์ ขอจงอภิบาลรักษาประเทศไทย โดยให้ปราศจากโรคาพาธอุปัทวะอันตราย ความพินาศทั้งหลาย ขอให้ประเทศไทยมีความร่มเย็นเป็นสุขโดยประการทั้งปวง ด้วยอำนาจสัจวาจาที่อ้างถึงพระสยามเทวาธิราชนี้ ขอจงประทานความสุขสวัสดีจงบังเกิดแก่ประเทศไทยโดยประการทั้งปวง

      ด้วยอานุภาพพระสยามเทวาธิราช และเดชพระสยามเทวาธิราชขอจงขจัดทุกข์ โรค ภัย เวร ความโศก ศัตรู อุปัทวะ และอันตรายมิใช่น้อย ให้พินาศไปโดยไม่เหลือ

      ขอชัยชนะความสำเร็จแห่งกิจการงาน ทรัพย์ ลาภ ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง ศรี อายุ วรรณะ โภคสมบัติ ความเจริญ และยศ มีอายุยืนตลอดหนึ่งร้อยปีขึ้นไป มีความสำเร็จแห่งกิจการงานในความเป็นอยู่ จงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.01234966913859 Mins